Atpakaļ

Tukuma novada pašvaldībā tiks uzsākti biotopu apsaimniekošanas darbi

Tukuma novada pašvaldība un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra 2022. gada 14. jūnijā parakstīja vienošanos par Eiropas Savienības fonda projekta Nr. 5.4.3.2/22/A/005 “Antropogēno slodzi mazinošas tūrisma infrastruktūras attīstība un biotopu apsaimniekošanas pasākumi Abavas senlejā” īstenošanu.

Projekta mērķis ir veikt kompleksus pasākumus antropogēnās slodzes mazināšanai un biotopu apsaimniekošanai īpaši aizsargājamā dabas teritorijā “Abavas senleja” esošajā dabas liegumā “Čužu purvs”, lai saglabātu tajā esošās dabas vērtības, biotopu daudzveidību un teritorijas izcilo ainavisko vērtību, mazinot cilvēku radīto ietekmi.

Projekta īstenošanas gaitā 2023.gada februārī uzsākti biotopu apsaimniekošanas pasākumi 27.5 ha platībā – atjaunojoša pļaušana, koku izciršana un sakņu frēzēšana, ekspansīvo sugu īpatsvara samazināšana. Biotopu apsaimniekošanas pasākumi tiks veikti saskaņā ar sertificētas sugu un biotopu ekspertes Lindas Uzules izstrādāto teritorijas biotopu apsaimniekošanas plānu. Nocirsto koku un krūmu dedzināšana tiks veikta uz vietas atbilstoši apsaimniekošanas plānā norādītajām, drošām dedzināšanas lokācijām.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas plānotas 295 000,00 EUR, no kurām Eiropas Savienības Kohēzijas fonda finansējums 85% jeb 250 750,00 EUR, valsts budžeta dotācija 11 062,49 EUR un pašvaldības budžeta līdzfinansējums 33 187,51 EUR.

Projektu plānots īstenot līdz 2023. gada 31.oktobrim.