Atpakaļ

Apstiprina 2023. gada Talsu novada budžetu

24. februārī Talsu novada domes deputāti apstiprināja šī gada Talsu novada budžetu. Dažādu izmaksu pieauguma dēļ tas ir visai saspringts, tomēr pašvaldības funkcijas tiks nodrošinātas un ir paredzēti līdzekļi arī novada kopējai attīstībai.

Šī gada budžeta plānošana – izaicinājumu pilna

Talsu novada domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa uzsver, ka 2023. gada pašvaldības budžeta plānošanas process bijis izaicinājumu pilns vairāku iemeslu dēļ.

„Ir apstiprināts pašvaldības darbinieku Atalgojuma nolikums, kas sagatavots atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumam un kas paredzēja būtisku darbinieku atalgojuma pieaugumu. Esam iekļāvuši finansējumu iepriekš izstrādātiem un tagad īstenošanā esošiem projektiem, kur bija nepieciešams papildu finansējums, kas uzliek pašvaldības budžetam papildu slogu. Par prioritāri veicamajiem darbiem noteicām neatbilstību, uz ko norādījušas kontrolējošās valsts institūcijas un kam tuvojas izpildes termiņa beigas, novēršanu un iedzīvotājiem sniegto pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu.  Turklāt, tā kā vērojama nevienmērīga novada teritorijas attīstība, tad mūsu pienākums ir izstrādāt īstermiņa plānus un uzdevumus, to izpildei paredzot finansējuma avotu,” atklāja E. Kārkliņa. Izdevumu daļu ietekmējis arī dažādu pakalpojumu izmaksu un procentu maksājumu par pašvaldības aizņēmumiem pieaugums.

Plānojot 2023. gada budžetu, primāri finansējums ticis paredzēts iestāžu, pārvalžu un struktūrvienību saimnieciskās darbības nodrošināšanai, komunālo un apkures pakalpojumu izmaksu segšanai, saimniecisko un sociālo interešu sabalansēšanai, noslēgtajiem uzturēšanas un pakalpojumu līgumiem. Līdztekus finansējums ieplānots to neatbilstību novēršanai, uz ko norādījušas kontrolējošās iestādes, un iestāžu, struktūrvienību noteiktajai svarīgākajai prioritātei: pārējās nepieciešamības patlaban iekļautas atliktajos darbos.

Ikviens Talsu novada domes deputāts varēja sekot līdzi budžeta izstrādei. Tika nodrošināta pieeja visu pašvaldības iestāžu vai struktūrvienību budžetu projektiem, bija iespēja piedalīties budžeta sarunās, tikties ar atbildīgajiem speciālistiem un noskaidrot atbildes uz neskaidrajiem jautājumiem.

„Talsu novada pašvaldībai būs daudz jāstrādā pie budžeta ieņēmumu daļas palielināšanas un pie ārējā finansējuma piesaistes, lai īstenotu Attīstības programmā un investīciju piesaistes plānā definētās aktivitātes. 2023. gads būs izaicinājumu gads, lai Talsu novada pašvaldība kopējā Latvijas pašvaldību kontekstā paaugstinātu teritorijas attīstības indeksu un radītu vidi, kur pieaug iedzīvotāju skaits un uzlabojas uzņēmējdarbības vides rādītāji,” sacīja Talsu novada domes priekšsēdētāja.

Ieņēmumi paredzēti 73 375 546 eiro apmērā

Talsu novada pašvaldības 2023. gada budžeta ieņēmumu kopsumma, saņemtie aizņēmumi un gada sākuma atlikums ir 73 375 546 eiro.

Lielākie budžeta ieņēmumi —22 638 935 eiro, tiek gūti no iedzīvotāju ienākuma nodokļa un no valsts budžeta transfertiem, kas ir 29 029 384 eiro apmērā (pedagogu atalgojumam, 1.-4. klašu skolēnu brīvpusdienām, ielu un ceļu uzturēšanai, Upesgrīvas pamatskolas uzturēšanai, asistentu pakalpojumiem personām ar invaliditāti, energoresursu sadārdzinājuma atbalstam, līdzfinansējumam vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošanai, Talsu Valsts ģimnāzijas metodisko funkciju nodrošināšanas un Valdemārpils vidusskolas sporta laukuma pārbūves projektiem).

2023. gadā prognozētie ieņēmumi no Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda ir 10 848 657 eiro. Salīdzinot ar 2022. gadu, šī finansējuma sadaļa pieaugusi par vairāk nekā 2 miljoniem eiro.

Ieņēmumus no Nekustamā īpašuma nodokļa pašvaldība plāno 2 802 287 eiro apmērā, bet pašvaldību budžeta transfertu ieņēmumu daļa ir 2 628 382 eiro (transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansējumi projektiem).

Maksas pakalpojumi un citi ieņēmumi plānoti 3 719 114 eiro apmērā, savukārt 191 140 eiro sastāda transfertu  ieņēmumi no citām pašvaldībām par skolēnu apmācību Talsu novada pašvaldības izglītības iestādēs, bet ieņēmumi no nekustamā īpašuma iznomāšanas un pārdošanas tiek prognozēti 453 984 eiro apmērā. Valsts nodevas un nodokļi, ko ieskaita pašvaldības budžetā, kā arī pašvaldību nodevas tiek plānotas 41 108 eiro apmērā, ieņēmumi par dabas resursu ieguvi, izmantošanu vai vides piesārņošanu paredzēti 450 000 eiro, ieņēmumi no azartspēļu nodokļa plānoti 9500 eiro, ieņēmumi no zvejas licenču izmantošanas — 20 696 eiro, citi dažādi nenodokļu ieņēmumi un naudas sodi — 104 660 eiro.

Pašvaldības izdevumi plānoti 73 251 574 eiro apmērā

Lielākā izdevumu daļa jau tradicionāli paredzēta izglītībai: 30 889 145 eiro. Tai seko teritoriju un mājokļu apsaimniekošana, kam paredzēti 12 352 376 eiro, bet 8 598 231 eiro plānoti sociālajai aizsardzībai. Atpūtai, kultūrai un reliģijai ieplānoti 7 563 966 eiro, vispārējiem valdības dienestiem — 5 830 628 eiro, ekonomiskajai darbībai — 2 892 512 eiro, vides aizsardzībai — 1 482 825 eiro, sabiedriskajai kārtībai un drošībai — 1 111 011 eiro, bet veselības jomai: 77 420 eiro. Plānotais budžeta atlikums gada beigās šobrīd noteikts 123 972 eiro apmērā.

Būs finansējums arī attīstībai

Lai pakāpeniski uzlabotu Talsu novada publisko infrastruktūru, šī gada budžetā 583 663 eiro paredzēti dažādu būvprojektu izstrādei tālāku projektu sagatavošanai. Finansējums plānots Vandzenes pirmsskolas izglītības iestādes „Zīlīte” projektēšanai un būvniecībai, peldvietas un atpūtas vietas izveidei pie Vilkmuižas ezera, Dundagas ielas Talsos projektēšanai un būvniecībai, Talsu 2. vidusskolas energoefektivitātes paaugstināšanai, bērnu rotaļu laukuma būvprojekta izstrādei Brīvības ielā 24 Talsos, Talsu Valsts ģimnāzijas virtuves telpu atjaunošanai un publisko teritoriju apgaismojuma atjaunošanai.

Tāpat iecerēts finansējums dažādu projektu īstenošanai: Stacijas un Dumpīšu ielas Stendē pārbūvei un izbūvei, Mērsraga tautas nama teritorijas un piekrastes atpūtas laukuma labiekārtošanai, tirdzniecības vietas izveidei Kolkā, Talsu tirgus ēkas atjaunošanai, pastaigu laipas atjaunošanai Rojas pludmalē, skeitparka modernizācijai un paplašināšanai Rojā, Rojas Jūras zvejniecības muzeja un tā filiāles „Kaltenes klubs” vēsturiskā mantojuma atjaunošanai.

Ieguldījumi paredzēti arī pansionātā „Lauciene” — par 96 000 eiro izbūvēs ugunsdzēsības sistēmu, bet par 72 950 eiro izstrādās ēkas tehnisko dokumentāciju energoefektivitātes paaugstināšanai.

Šajā gadā finansējums tiks ieguldīts vairākās izglītības iestādēs, piemēram, Talsu pamatskolas pārbūvē, Talsu Valsts ģimnāzijas parka teritorijas labiekārtošanā, Valdemārpils vidusskolas sporta laukuma pārbūvē, projekta „Vispārējas izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana Talsu novadā” īstenošanā. Tāpat jau vairākus gadus tiek atvēlēts finansējums pirmsskolas izglītības iestāžu āra teritoriju labiekārtošanai: arī šis gads nav izņēmums un šiem mērķiem plānoti 70 000 eiro.

Viens no šī gada uzdevumiem ir kvalitatīvi pabeigt iesāktos infrastruktūras projektus un pakāpeniski strādāt pie jaunu projektu ideju izveides un esošo ieceru īstenošanas, piesaistot dažādus publiskos finansējuma avotus.

Ar līdzfinansējumu atbalstīs dažādas iedzīvotāju grupas

Arī šī gada budžetā pašvaldība paredzējusi līdzfinansējumu dažādām iedzīvotāju mērķgrupām. Iedzīvotājiem būs pieejams līdzfinansējums daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmu labiekārtošanai, vecpilsētu ēku restaurācijai, ēku energoefektivitātes pasākumiem, pieslēgumiem centralizētajai kanalizācijas sistēmai, uzņēmējdarbības atbalsta konkursam „Dari Talsu novadam”, kultūras un tūrisma projektu finansēšanai, atbalstam sportistiem un sporta komandām, finansējums biedrībām dažādu projektu īstenošanai un finansējums jauniešu iniciatīvu projektiem. Finansējums tiks izlietots arī pašvaldības nodrošinātajām stipendijām, kas tiek piešķirtas ārstniecības un pedagoģijas specialitātes apguvējiem, lai novadam ilgtermiņā piesaistītu trūkstošos speciālistus.

Sociāli mazaizsargātāko grupu atbalstam sociālajiem pabalstiem piešķirti 3 076 670 eiro, bet Ukrainas civiliedzīvotājiem palīdzības sniegšanai atvēlēti 188 910 eiro.

Noteikts finansējums lielāko pasākumu organizēšanai

Talsu novads Latvijā atpazīstams arī ar vairākiem krāšņiem un spilgtiem pasākumiem. Arī šogad to organizēšanai atvēlēts noteikts finansējuma apjoms.

Tā kā šajā gadā notiks Vispārējie dziesmu un deju svētki, kur plaši tiks pārstāvēts arī Talsu novads, izdevumi šiem svētkiem paredzēti 157 000 eiro apmērā. Līdzekļi tiks izmantoti, lai segtu dalībnieku uzturēšanās, transporta un ēdināšanas izmaksas un atsevišķu tērpu elementu atjaunošanai. Savukārt Vispārējo dziesmu un deju svētku ieskaņas koncertam Talsu novadā plānoti 27 000 eiro.

Tāpat šogad notiks Ārpasaules koncerts Tiguļkalnā, kam pašvaldība piešķīrusi 25 000 eiro, rallija norisei Talsos paredzēti 20 000 eiro, bet Talsu pilsētas svētku organizēšanai: 60 000 eiro. Gaidāms arī RojaL filmu festivāls (12 500 eiro), Sabiles vīna svētki (20 000 eiro), Zvejnieksvētki Rojā (20 000 eiro) un Kolkā (10 000 eiro), Sklandraušu festivāls Dundagā (15 000 eiro).

Izstrādāto Talsu novada 2023. gada budžetu apstiprināja ar desmit Talsu novada domes deputātu balsīm.