Atpakaļ

Liepājas pašvaldības budžeta tēriņus palielina par 18,7 miljoniem eiro

Ceturtdien domes sēdē apstiprināti Liepājas 2023.gada budžeta grozījumi, šogad plānotos tēriņus palielinot par 18,7 miljoniem eiro,  informē pašvaldības sabiedrisko attiecību un mārketinga daļas vadītāja Zita Lazdāne.

Pamatbudžeta izdevumi kopā ar finansēšanas daļu palielināti par 18 790 934 eiro, tajā skaitā valsts mērķdotācijas un transferti maksājumi auguši par 4 237 194 eiro, pašvaldības pamatbudžets – par 13 660 934 eiro, bet maksas pakalpojumi – par 892 806 eiro. Budžeta līdzekļu atlikums uz gada sākumu precizēts 24 050 391 eiro apmērā.

Liepājas domes priekšsēdētājs Gunārs Ansiņš (“Liepājas partija”) uzskata, ka šī gada pašvaldības budžets ir sabalansēts un vienlaikus ļoti piesardzīgs, jo, lai arī nodokļu ieņēmumi pakāpeniski palielinās, tomēr pašvaldība rēķinās arī ar strauji pieaugošām izmaksām.

Ar budžeta grozījumiem pamatā tiekot risinātas neatliekamas lietas. “Lai bibliotēkas apmeklētājiem uz galvas nekristu apmetums, izglītības iestādēs varētu iegādāties inventāru un jaunus mācību materiālus, iedzīvotājiem nebūtu jālauž automašīnas bedrainos iekšpagalmos vai jāierobežo pilsētas sporta vai kultūras dzīve. Pilsētas infrastruktūras atjaunošanā vēl ir daudz darāmā, tādēļ šogad vēl ne reizi vien iespējams nāksies budžeta pārskatīt un meklēt finansiālas iespējas attīstības projektiem, kas pašlaik palikuši aiz strīpas,” paudis Ansiņš.

Vislielākais papildu finansējums jeb 1 378 049 eiro paredzēts Pļavu ielas rekonstrukcijai, 562 615 eiro novirzīti Ganību ielas pārbūvei, 439 839 eiro plānoti dažādu projektu priekšfinansējumiem un līdzfinansējumiem, 500 000 eiro plānots novirzīt papildu izdevumu segšanai norēķiniem ar pārvadātājiem. 185 296 eiro finansējums paredzēts infrastruktūras nodrošināšanai Saraiķu ielā.

Deputāti lēma, ka 200 000 eiro piešķirs SIA “Liepājas ūdens” kanalizācijas tīklu pārvietošanai, 150 000 eiro paredzēti elektronisko norēķinu, uzskaites un transporta pārvaldības sistēmas izstrādei, 150 000 eiro novirzīti papildu iekškvartālu asfaltēšanas programmas īstenošanai un tāpat 150 000 eiro paredzēti atsevišķu ietvju posma izbūvei un atjaunošanai. Tāpat domnieki piešķīra 281 808 eiro projektam “Krasta nostiprinājumu izbūve gar Baltijas jūras krastu”, 76 700 eiro lielu finansējumu projektam “Ūdenstilpju attīrīšanas tehnikas iegāde” un 33 200 eiro projektam “Baltijas jūras aizsardzība no neattīrīto notekūdeņu noplūdes pilsētas teritorijā plūdu laikā”.

134 243 eiro novirzīti pašvaldības rezerves fondam, 110 000 eiro paredzēti sociālās iekļaušanas projektu konkursam, 100 000 eiro finansējums piešķirts mazo un vidējo komercsabiedrību projektu konkursam, kā arī 35 000 eiro – nevalstisko organizāciju projektu konkursam.

Ar 2023.gada marta budžeta grozījumiem paredzēts nodrošināt vairākus darbus pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanā – 28 000 eiro piešķirti Dienvidu kapsētas labiekārtošanai, 35 000 eiro – Ziemeļu kapsētas labiekārtošanas 2.kārtai, 15 000 eiro atvēlēti līdzfinansējumam energoefektivitātes pasākumiem daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās, 46 777 eiro mikrorajonu pagalmu labiekārtošanai un 49 916 eiro sabiedrisko tualešu uzturēšanai un remontdarbiem.

Izglītības nozares stiprināšanai 450 185 eiro paredzēti pirmsskolas pedagogu atalgojuma nodrošināšanai, lai nodrošinātu pedagogu amatalgas paaugstinājumu no šā gada 1.janvāra no 970 eiro uz 1070 eiro par likmi, 130 000 eiro atvēlēti pašvaldības līdzfinansējumam Aukļu dienesta pakalpojumiem, 90 775 eiro pirmsskolas izglītības iestādēm mācību līdzekļu iegādei, pamatojoties uz 2022.gada Liepājas pirmsskolas izglītības iestāžu attīstības programmu 2022.-2027.gadam, 103 000 eiro jaunās pirmsskolas izglītības iestādes Liedaga ielā aprīkojuma, inventāra iegāde, 111 000 eiro Klāva Ukstiņa ielas kompleksa attīstībai, 68 938 eiro pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu profesionālai pilnveidei, 65 000 eiro pirmsskolas izglītības iestāžu inventāru iegādei un citām vajadzībām.

Plašas investīcijas paredzētas sporta un kultūras nozarē – 495 780 eiro plānoti telpu nomu un transporta izdevumu segšanai sporta izglītības iestādēs, 87 000 eiro – SIA “OC Liepāja”” elektroenerģijas un ūdens patēriņa samazināšanas pasākumiem sporta infrastruktūras objektos, 86 918 eiro paredzēti SIA “Lielais dzintars” pašvaldības līdzfinansējumam kultūras programmas nodrošināšanai, 81 162 eiro piešķirti Zaļās birzs bibliotēkas projektēšanai un remontdarbiem, 79 968 – eiro SIA “Liepājas latviešu biedrības nams” ēku un telpu remontdarbiem, 75 000 eiro SIA “Lielais dzintars” virpuļdurvju nomaiņai, 69 000 eiro piešķirti SIA “OC Liepāja”” tenisa kortu infrastruktūras attīstībai, 66 000 eiro paredzēti Liepājas muzeja pasākumu organizēšanai, 50 000 eiro atvēlēti SIA “OC Liepāja”” žoga posma atjaunošanai stadionā “Daugava”, 50 000 eiro paredzēti SIA “Liepājas teātris” video projekciju nodrošināšanas tehnikas komplekta iegādei, 45 000 eiro Centrālajai Zinātniskajai bibliotēkai – plauktu sistēmu iegādei un citiem mērķiem.

Esošie budžeti grozījumi paredz arī 70 000 eiro līdzfinansējumu basketbola laukuma izbūvei ar “Porziņģis Family Foundation” atbalstu un 200 204 eiro – bērnu un jauniešu vasaras nodarbinātībai Liepājā.

Deputāti lēma, ka 106 534 eiro piešķirs sociālās dzīvojamās mājas Flotes ielā 14 ugunsgrēka seku likvidācijai un remontam, 80 000 eiro ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojuma nodrošināšanai un 15 000 eiro atvēlēti pabalsta politiski represētajām personām paaugstināšanai.