Atpakaļ

Šovasar vairākās pašvaldībās konstatēta patvaļīga ūdenstilpju krastu tīrīšana un rakšana

Šovasar vairākās pašvaldībās Valsts vides dienests (VVD) konstatējis patvaļīgu ūdenstilpju krastu tīrīšanu un rakšanu, nesaņemot VVD izdotus tehniskos noteikumus, informēja VVD sabiedrisko attiecību vadītāja Aija Jalinska.

Šovasar VVD konstatējis vairākus pārkāpumus. Cēsu novadā konstatēta Gaujas upes krasta tīrīšana un dīķa rakšanas darbi, kur no dīķa izraktā grunts ir novietota īpaši aizsargājamā biotopa teritorijā.

Pārbaudes laikā atklāts, ka ir notikusi Pededzes upes gultnes tīrīšana, bet iesniegums VVD par upes tīrīšanu vai padziļināšanu nav saņemts. Līdzīgs pārkāpums konstatēts arī Madonas novadā, kur VVD inspektori, pārbaudot Sakārnīša ezera aizsargjoslas, fiksēja rakšanas darbus ezera krasta daļā.

Nelikumīgas darbības konstatētas arī Valkas novada Salaiņa ezerā un Latgalē, Lielajā Stropu ezerā, kur īstenoti ezeru krastu rakšanas darbi bez saskaņošanas ar VVD. Tāpat VVD fiksējis pārkāpumu Vidzemē pie jūras, kur ar ekskavatora palīdzību kāpa tika aizbērta ar melnzemi un laukakmeņiem, tādā veidā palielinot īpašumu uz pludmales rēķina.

Jalinska atgādina, ka viens no pēdējā laikā spilgtākajiem piemēriem attiecībā uz nelikumīgu patvaļu ūdens objektu transformēšanā ir gadījums, kad jūnija vidū Dienvidkurzemes novadā tika aizbērta Durbes upes izteka no Durbes ezera.

Patlaban norisinās izmeklēšana, vainīgā persona vēl nav identificēta, taču 20.jūlijā patvaļīgas darbības konstatētas atkārtoti – kāds nelikumīgi atracis izveidoto upes iztekas aizsprostu. Šādas nesaskaņotas un nepārdomātas darbības jau atkārtoti rada kaitējumu videi.

Izvērtējot riskus un veicot hidroloģisko parametru aprēķinus, VVD lēma upes atrakšanas darbus veikt pēc mazūdens perioda beigām, bet ne vēlāk kā līdz septembra beigām, tādā veidā pēc iespējas mazāk kaitējot zivju resursiem, informē Jalinska.

Pašlaik VVD veicis akmeņu krāvuma atjaunošanu ar mērķi samazināt pārmērīgu ūdens aizplūšanu no Durbes ezera. Pašvaldība ir pasūtījusi projektēšanu ūdens līmeņa regulēšanai – zivju ceļa izbūvei, lai nodrošinātu zivju migrāciju un atrisinātu problēmu, kas saistīta ar Durbes ezera ūdens līmeņa pazemināšanos. Tāpat, sadarbībā ar pašvaldību, tiks lemts par notikuma vietas norobežošanu, lai nepieļautu atkārtotu pārkāpumu izdarīšanu, norāda VVD pārstāve.

VVD skaidro, ka vasarā, līdz ar ūdens līmeņa pazemināšanos dažādās ūdenstilpēs, arvien aktuālāks kļūst jautājums par ūdenstilpju un krastu tīrīšanu. VVD vērš uzmanību – lai veiktu virszemes ūdensobjektu padziļināšanu vai tīrīšanu, neradot kaitējumu vai apdraudējumu videi un dabai, nepieciešams saņemt VVD izdotus tehniskos noteikumus.

VVD izdoti tehniskie noteikumi nepieciešami, lai darbības veicējs neapzināti nenodarītu kaitējumu virszemes ūdensobjekta akvatorijai, tajā mītošajiem dzīvajiem organismiem un zivju resursiem, neiznīcinātu biotopus un šīs darbības veiktu pēc iespējas saudzīgāk, neatstājot vai būtiski samazinot tīrīšanas ietekmi uz virszemes ūdens objektu un tā ekosistēmu, kā arī neietekmētu apkārtējās teritorijas.

VVD aicina izturēties atbildīgi pret apkārtējo vidi un ņemt vērā, ka bieži upes un ezeri atrodas aizsargājamās dabas teritorijās vai pastāv ierobežojumi to apsaimniekošanā, tādēļ jo īpaši svarīgi informēt VVD par plānotajiem darbiem ūdenstilpēs, iesniedzot VVD iesniegumu tehnisko noteikumu saņemšanai.

Iesniegumu iespējams iesniegt izmantojot e-pastu un e-adresi vai nosūtot iesniegumu pa pastu. Tehniskie noteikumi tiek sagatavoti elektroniskā formā, parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un nosūtīti uz e-adresi vai iesniegumā norādīto e-pasta adresi. Ja ūdensobjekta tīrīšana ietver darbības, kas atbilst būvniecības definīcijai pēc būvniecību regulējošo normatīvo aktu kritērijiem, tad tehniskie noteikumi šādām darbībām tiek izsniegti Būvniecības informācijas sistēmā.

Tāpat iedzīvotājiem ir iespēja digitāli saņemt informāciju (izziņu) par to, vai plānotajai darbībai saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums, sākotnējais ietekmes uz vidi izvērtējums vai tehniskie noteikumi.

Tehniskos noteikumus nav nepieciešams saņemt darbībām, kas plānoti uz virszemes ūdensobjektiem, kas atrodas viena īpašuma robežās – strautiem, urgām un dīķiem, vēsturiskā militārā piesārņojuma likvidācijai Liepājas Karostas kanālā un meliorācijas sistēmu ekspluatācijai.

Tāpat VVD tehniskie noteikumi nav nepieciešami virszemes ūdensobjektu tīrīšanai vai padziļināšanai īpaši aizsargājamā dabas teritorijā, kurai ir izstrādāts un noteiktā kārtībā apstiprināts dabas aizsardzības plāns, ja darbus veic saskaņā ar šo plānu, mākslīgu ūdensobjektu padziļināšanai un tīrīšanai, ja šis ūdensobjekts atbilst normatīvajiem aktiem par meliorācijas sistēmām un to hidrotehniskām būvēm, zivju dīķu tīrīšanai vai padziļināšanai jeb sākotnējā projektētā dziļuma atjaunošanai, ja šis objekts neatrodas uz dabiskas ūdensteces, ūdensaugu pļaušanai privātās ūdenstecēs vai ūdenstilpēs, ja pļaušana notiek laikposmā no 1.jūlija līdz 31.martam.

Visos pārējos gadījumos VVD tehniskie noteikumi ir jāsaņem, arī tad, ja virszemes ūdensobjektu tīrīšanai vai padziļināšanai netiek izmantota tehnika.