Atpakaļ

Sākas pieteikšanās atbalstam par administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai

Šodien sākas pieteikšanās atbalstam par administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 1,894 miljonu eiro apmērā, aģentūru  Lauku atbalsta dienestā (LAD).

Pasākums tiek organizēts Eiropas Savienības (ES) Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fonda (EJZAF) un Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai ietvaros.

Atbalsts paredzēts biedrībām, kuras ir reģistrētas vismaz trīs gadus pirms projekta iesnieguma iesniegšanas, kā arī kurās vismaz piecu biedru komercdarbības joma ir zvejniecība, akvakultūra vai zivju, vēžveidīgo un mīkstmiešu pārstrāde un konservēšana.

Tāpat atbalstam var pieteikties atvasināta publiska persona – zinātniskā institūcija, kas ir reģistrēta Latvijas zinātnisko institūciju reģistrā, vai tiešās pārvaldes iestāde, kuras mērķis ir sekmēt uzņēmējdarbības attīstību Latvijā, palielinot Latvijas konkurētspēju starptautiskajos tirgos, un kurai ir pieredze pasākumā paredzēto aktivitāšu īstenošanā.

Attiecināmās izmaksas paredzētas zvejniecībai, zivju pārstrādei un akvakultūrai.

Pasākuma mērķis ir sekmēt jaunu tirgu apgūšanu, kā arī uzņēmumu un produktu sertificēšanu, produkcijas izsekojamību un marķējuma nostiprināšanu.

Pieteikumus var iesniegt līdz šā gada 16.decembrim LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmā.

Savukārt projektu īstenošanas beigu datums ir 2023.gada 31.oktobris.

LAD ir Zemkopības ministrijas pārraudzībā esoša valsts iestāde, kas administrē ES Lauksaimniecības fonda līdzekļus un tiešos maksājumus zemniekiem.