Atpakaļ

Sperts solis uz priekšu, lai Talsos uzbūvētu multifunkcionālā sporta un rekreācijas kompleksu

Multifunkcionālā sporta un rekreācijas komplekss, kas apvienotu peldbaseinu un ledus halli, jau ilgus gadus ir viens no Talsu novada sapņiem. Ieceres īstenošana nav ne ātra, ne viegla, jo pašvaldībai nav iespēju to realizēt par budžeta finansējumu, tāpēc par piemērotāko finansēšanas modeli atzīta publiskā un privātā partnerība. 29. septembra domes sēdē tika sperts solis uz priekšu, lai mērķi īstenotu: Talsu novada domes deputāti atbalstīja juridisko un finanšu konsultanta pakalpojumu iepirkumu sagatavošanu un izsludināšanu līdz 30. novembrim.

Jau 2020. gada jūnijā Talsu novada pašvaldība izsludināja iepirkumu par finanšu un ekonomisko aprēķinu izstrādi Multifunkcionālajam sporta un rekreācijas kompleksam. To par 19 500 eiro (bez PVN) izstrādāja SIA „Deloitte Latvia”, kas pēc tam tika iesniegts izvērtēšanai Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai (CFLA).

9. augustā Talsu novada pašvaldība saņēma CFLA atzinumu par Multifunkcionālā sporta un rekreācijas kompleksa izveides projektu finanšu un ekonomiskajiem aprēķiniem, kur pašvaldība par piemērotāko risinājumu šī kompleksa ieceres īstenošanai ir atzinusi publisko un privāto partnerību (PPP). CFLA ir izvērtējusi finanšu un ekonomiskajiem aprēķiniem iekļautos pieņēmumus un risku sadali starp publisko partneri un privāto partneri, atzīstot šo finansēšanas modeli par piemērotu.

PPP ir publiskā un privātā sektora sadarbības forma, kas veidota uz noteiktu laiku un nosacījumiem, lai nodrošinātu sabiedrības vajadzības būvdarbu veikšanā vai pakalpojumu sniegšanā.

Latvijā, saskaņā ar Publiskās un privātās partnerības likuma 1. panta 1. punktu PPP saprot kā publiskā un privātā sektora sadarbību  starp vienu vai vairākiem publiskajiem partneriem un vienu vai vairākiem publiskās un privātās partnerības procedūrā iesaistītajiem privātajiem partneriem. Šī sadarbība tiek īstenota, lai nodrošinātu sabiedrības vajadzības būvdarbu veikšanā vai pakalpojumu sniegšanā un tā var ilgt līdz 30 gadiem vai ilgāk,  ja to pamato finanšu un ekonomiskie aprēķini. PPP gadījumā publiskais un privātais partneris apvieno un izmanto tam pieejamos resursus un atbildība un riski tiek dalīti starp publisko un privāto partneri.

Projekta mērķis ir uzbūvēt jaunu kompleksu Ezera ielā 26 Talsos, ilgtspējīgā un energoefektīvā kompleksā apvienotu ledus halli un peldbaseinu. Šis objekts būs paredzēts iedzīvotāju veselības veicināšanai un rekreācijai, fizioterapijai un peldēšanas apmācībām. Atbilstoši pašvaldības vērtējumam tas paplašinās Talsu pilsētas un novada ekonomiskās aktivitātes.

Pašvaldības plānotais PPP risinājums paredz, ka privātais partneris projektēs, būvēs, finansēs un uzturēs radīto infrastruktūru, kā arī apsaimniekos to, nodrošinot kompleksa darbību, organizējot sporta sacensības un sniedzot pakalpojumus, kā arī piesaistot apmeklētājus.

Pamatojoties uz finanšu un ekonomisko aprēķinu analīzi par līdzīgu būvju piemēriem Latvijā un Baltijā, kā arī par vairākiem uzņēmumiem ar pieredzi līdzīgu projektu īstenošanā, projektēšanas un būvniecības periods noteikts trīs gadi, bet pieejamības laiks paredzēts 25 gadus.  Paredzamā līgumcena ir 29,761 miljoni eiro.

Lai izvēlētos piemērotāko privāto partneri PPP projekta īstenošanai, nepieciešams izvēlēties piemērotāko iepirkuma procedūru, kas ļautu pašvaldībai gūt ekonomiski izdevīgāko, kvalitatīvāko un ilgtspējīgāko risinājumu.

Lai atlasītu privāto partneri, pašvaldībai tas jāizvēlas ciešā kopsakarā ar iecerētā PPP projekta mērķi, sasniedzamo rezultātu, apzināto tirgu. Potenciālā privātā partnera atlasei jāizvērtē iespēja pielietot vienu no divām iepirkuma procedūrām – konkursa dialogs vai konkursa procedūra ar sarunām. Abas minētās iepirkuma procedūras kopumā ir uzskatāmas par atklātām iepirkuma procedūrām, jo jebkurš ieinteresētais piegādātājs var pieprasīt tiesības piedalīties tajās. Atšķirībā no ikdienā visbiežāk sastopamās iepirkuma procedūras – atklāta konkursa, piedāvājumus iesniegt un turpināt dalību konkursa procedūrā ar sarunām vai konkursa dialogā tiek uzaicināti tikai tie pretendenti, kurus pasūtītājs ir atlasījis no visiem kandidātiem, kas ir izrādījuši interesi piedalīties iepirkumā un iesnieguši atbilstošus kvalifikācijas dokumentus. Šāda veida iepirkuma procedūru pielietošana PPP projekta īstenošanai nodrošina tā mērķim un īstenošanai adekvātu iepirkuma procedūras atklātumu, caurspīdīgumu un konkurences līmeni.

Izvēloties piemērotāko iepirkuma procedūru, vienlaikus jāizsver tās mērķis un publiskā partnera praktiskās iespējas sagatavot kvalitatīvu iepirkuma procedūras dokumentāciju, spēju un pieredzi sarunu vešanā ar pretendentiem. Abās no minētajām iepirkuma procedūrām sarunas ir jāspēj īstenot tādējādi, ka ne tikai tiek saglabāta publiskā partnera sākotnēji identificētā vajadzība pēc iepirkuma priekšmeta, sarunu gaitā to pārlieku nepaplašinot vai nevajadzīgi nesašaurinot, bet arī tiek izstrādāta tāda iepirkuma dokumentācija un izstrādāts tāds iepirkuma līgums, kas kvalitatīvi spēs darboties visu tā darbības laiku.

Lai nodrošinātu kvalitatīvas iepirkumu dokumentācijas sagatavošanu atbilstoši PPP projektu nosacījumiem un saskaņā ar izstrādāto finanšu un ekonomisko aprēķinu, nepieciešams veikt iepirkumu konsultantu piesaistei iepirkumu dokumentācijas izstrādei un iepirkumu procesa virzībai.

29. septembra Talsu novada domes sēdē tika pieņemts lēmums sagatavot un līdz 30. novembrim izsludināt juridisko un finanšu konsultanta pakalpojumu iepirkumu, kas nodrošinātu Publiskās un privātās partnerības iepirkuma procedūras veikšanu projekta „Multifunkcionālā sporta un rekreācijas kompleksa izveide Talsu novadā” īstenošanai, saskaņā ar Darba uzdevumu un Līguma projektu par pakalpojumu sniegšanu.

Tāpat tika nolemts pirms sagatavot dokumentus un veikt iepirkumu konsultantu piesaistei saņemt viedokli par iepirkuma procedūru no Ilgtspējīgas vides attīstības komisijas un informēt par komisijā lemto Talsu novada domes deputātus.

Multifunkcionālā sporta un rekreācijas kompleksa izveides virzīšanā iesaistījušies arī vairāki vietējie Talsu novada uzņēmēji,

kuri vairākkārt pauduši atbalstu kompleksa būvniecībai, kas būtu nopietns atspēriens pilsētas un visa novada attīstībai. Viens no viņiem, Māris Ziediņš, piedaloties 29. septembra domes sēdē, uzsvēra: „Šis ir bijis ļoti garš ceļš, bet mēs, atbalstītāji, nezaudējam optimismu un cieši sekojam līdzi projekta gaitai. Tālredzība un drosme: tā varam raksturot šo projektu.”