Atpakaļ

Liepājas pašvaldības 2024.gada uzturēšanas budžets būs par 13 miljoniem eiro mazāks nekā šim gadam

Liepājas pašvaldības 2024.gada uzturēšanas budžets būs par 13 miljoniem eiro mazāks nekā šim gadam, kad tas bija 128 miljoni eiro.

Ceturtdien Liepājas domes deputāti apstiprināja pašvaldības 2024.gada budžetu 114,96 miljoni eiro.

Apstiprinātā budžeta projektā iekļauti uzturēšanas izdevumi institūciju pamatdarbības nodrošināšanai, kā arī daļa no attīstības projektiem nepieciešamā finansējuma gada pirmajam ceturksnim.

Pašvaldība uzsver, ka nav iespējams tikai matemātiski salīdzināt 2023.gada uzturēšanas budžetu ar 2024.gada budžetu, jo šogad Liepājas pašvaldība no valsts saņēma par 4,97 miljoniem eiro vairāk, kas bija paredzēti Eiropas Savienības (ES) projektu realizēšanai, piemēram, K. Zāles laukumam, Ganību ielai, Saraiķu ielai, Būnai un valsts atbalsta programmām, proti, pabalsti malkas iegādei.

Turklāt laikus tika plānots, ka Liepājas pašvaldība ņems aizdevumus projektu realizēšanai, proti, 12,34 miljonus eiro, tajā skaitā Liepājas reģionālās slimnīcas pamatkapitāla palielināšanai saistībā ar slimnīcā realizēto projektu. Tāpat Liepājas pašvaldība plānoja lielākus līdzekļu atlikumus uz šā gada sākumu 13,34 miljonus eiro saistībā ar to, 2022.gadā iekavējās projektu realizēšana, skaidro pašvaldībā.

2024.gada pamatbudžeta prioritātes ir papildu pasākumi sociāli ekonomiskās situācijas uzlabošanai, tostarp darba samaksas palielinājums sakarā ar minimālās algas celšanu valstī no 620 eiro uz 700 eiro, pirmskolas pedagogu amatalgas palielināšana un jaunās pirmsskolas izglītības iestādes “Liedags” uzturēšanas izdevumi.

Sēdē domes priekšsēdētājs Gunārs Ansiņš (“Liepājas partija”) atzina, ka šogad izveidot sabalansētu budžetu bijis patiesi izaicinoši. Līdztekus ikdienas pilsētas uzturēšanas vajadzībām un valsts likumdošanas obligātajām prasībām, kas šogad ietver gan ievērojamu minimālās algas pieaugumu, gan bērnudārzu pedagogu atalgojuma kāpumu, bija svarīgi turpināt arī iesāktos attīstības projektus un rast finansējumu ilgtspējīgām pilsētas attīstības iecerēm kā grants ielu sakārtošanas programmai un citām. Tāpat, veidojot budžetu, bija jāņem vērā arī strauji augušās kredītsaistību procentu likmes, kas, lai arī mēreni, bet tomēr ietekmē pašvaldības budžetu. Viņš ar nožēlu atzina, ka patlaban nav iespēju paaugstināt atalgojumu pašvaldības iestādēs strādājošajiem, lai kā arī to vēlētos.

Jau tradicionāli procentuāli vislielākā daļa – 38,6% no visa pilsētas pamatbudžeta jeb 44,14 miljoni eiro – atvēlēti izglītības nozarei, liekot akcentu uz izglītības kvalitāti, skolēnu iespēju un interešu daudzveidību, kā arī digitalizāciju un pedagogu starptautisko mācību pieredzi.

No šīs summas 2 735 933 eiro atvēlēti pedagogu darba samaksas pieaugumam, 554 986 eiro pirmsskolas izglītības iestādes “Liedags” uzturēšanas izdevumiem.

Topošajiem speciālistiem stipendiju piešķiršanai ieplānoti 107 447 eiro, 79 140 eiro ieplānoti kā līdzfinansējums jauniešiem vecumā no 15 līdz 19 gadiem nodarbinātībai vasarā, 23 900 eiro plānoti projekta “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas prevencijas sistēmas ieviešana” īstenošanai, bet 211 117 eiro paredzēti projektam “Zinātnes un izglītības inovāciju centra attīstība Liepājā”.

Otra lielākā budžeta daļa atvēlēta ekonomiskajai darbībai – 16,4% jeb 18,85 miljoni eiro. Lai veicinātu uzņēmējdarbību, tirdzniecību un tūrismu, sekmējot ekonomikas izaugsmi, tiks izsludināti dažādi projekti un atbalsta pasākumi, proti, 43 000 eiro plānots mazo un vidējo komercsabiedrību projektu konkursam, 4895 eiro projektam “Latvijas starptautiskās konkurētspējas veicināšana tūrismā”, 11 992 eiro projekta “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” īstenošanai, 127 655 eiro ieplānots finansējums projektam “Uzņēmējdarbības plānošanas atbalsta pasākumi Kurzemes plānošanas reģionā”. Bez tam plānots finansējums grants ielu pārbūves programmai 410 543 eiro apmērā, kā arī 785 579 eiro projektam “Skuju ielas posma, Ābeļu un Noliktavas ielu pārbūve”.

Trešā lielākā budžeta pozīcija ir sociālā aizsardzība, kurai atvēlēti 10,1% no kopējā budžeta jeb 11,53 miljoni eiro. Nozares galvenie akcenti būs sociālo pakalpojumu kvalitātes uzlabošana, atbalsta programmu pieejamība, kā arī stratēģiskā sadarbība ar citām nozarēm. Lielākā summa jeb 3,49 miljoni eiro paredzēta pabalstiem un sociālo pakalpojumu nodrošināšanai, 74 430 eiro novirzīti vides pieejamības uzlabošanai Dienas centrā personām ar garīgās attīstības traucējumiem T. Breikša ielā 16/20 un 32 500 eiro paredzēti sociālās jomas darbinieku profesionālajām apmācībām.

Kultūras nozarei atvēlēti 7,16 miljoni eiro, no kā 50 000 eiro ieplānoti kā līdzfinansējums kultūras pieminekļu saglabāšanai, 290 000 eiro paredzēti pirmā ceturkšņa kultūras pasākumiem, 54 000 eiro paredzēti kultūras projektu konkursam, 50 000 eiro ieplānoti pilsētas svētku noformējumam, bet 790 000 eiro ieplānoti nodibinājumam “Liepāja 2027”, tajā skaitā ieskaitot Kultūras ministrijas piešķirto finansējumu 490 000 eiro.

Sportam novirzīti 8,3 miljoni eiro, iekļaujot 467 200 eiro, kas paredzēti pirmā ceturkšņa sporta pasākumiem, skolēnu peldētapmācību nodrošināšanai 42 585 eiro, dienesta viesnīcas Siļķu ielā 7 izdevumu segšanai 197 582 eiro, kā arī sporta skolu pedagoģisko darbinieku atalgojuma palielināšanai un minimālās algas pieauguma nodrošināšanai 94 054 eiro apmērā.

2024.gada pamatbudžeta izdevumi kopā ar finansēšanas daļu plānoti 114 961 097 eiro apmērā, tajā skaitā valsts budžets 25 503 448 eiro, pašvaldības pamatbudžets 80 161 192 eiro un maksas pakalpojumi 9 296 457 eiro.

Izdevumi tiks nodrošināti no plānotajiem ieņēmumiem – nodokļu un nenodokļu ieņēmumiem 59 446 057 eiro, iestāžu ieņēmumiem 9 762 240 eiro, kredītresursu piesaistes 1 341 438 eiro, transfertu ieņēmumiem 39 718 351 eiro un līdzekļu atlikuma uz gada sākumu 4 693 011 eiro.

Jau ierasti Liepājas pašvaldība budžetu apstiprina divos etapos – vispirms gada beigās tiek apstiprināts tā saucamais uzturēšanas budžets, kurā iekļautas pamata izdevumu pozīcijas institūciju uzturēšanai un pamatdarbības nodrošināšanai, kā arī daļējs finansējums attīstības projektiem, izvērtējot Liepājas un Dienvidkurzemes novada attīstības programmas projektu prioritāti un nepieciešamo finansējumu pirmajam ceturksnim. Savukārt pavasarī, orientējoši martā, ir zināmas precīzākas ieņēmumu prognozes un tiek lemts par attīstības projektiem visa gada garumā, kas ietver arī dažādas jaunas iniciatīvas.