Atpakaļ

Mainīs makšķerniekiem atļauto paturamo zivju loma apjomu

Valdībā otrdien atbalstīja grozījumus makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumos, mainot atsevišķām zivju sugām atļauto paturamā loma apjomu, informēja Zemkopības ministrija (ZM)

Tāpat grozījumos paredzēts papildināt zemūdens medībām pieejamo ūdeņu sarakstu un to ūdeņu sarakstu, kuros noteikts lašveidīgo zivju ieguves rudens liegums, kā arī pašvaldībām turpmāk atļauts papildus jau esošajam sarakstam noteikt ūdeņus, kuros drīkst iegūt invazīvos vēžus.

Grozījumos mainītas noteikumu normas, kas paredz, cik daudz zivju atļauts paturēt lomā. Turpmāk mencas atļautais loma apjoms samazināts no desmit uz piecām, vimbai palielināts no piecām uz septiņām un zutim samazināts no trim uz vienu.

Atsevišķos ezeros, kuros zušiem nav iespējama brīva lejupmigrācija uz jūru, atļauts arī paturēt trīs zušus.

Tāpat atļautais loma apjoms līdakām vai zandartiem samazināts no piecām zivīm uz vienu, ja izmērs ir garāks par 75 centimetriem, kā arī vējzivīm ir noteikts atļautais loma lielums – 10 kilogrami.

Grozījumos arī papildināts ūdeņu saraksts, kuros noteikts lašveidīgo zivju ieguves rudens liegums. Lašveidīgo zivju aizsardzībai noteikts zivju ieguves aizliegums Bārtas upē no Lietuvas-Latvijas robežas līdz ietekai Liepājas ezerā, kā arī Gaujā no Strenču tilta līdz Paideru hidroelektrostacijas aizsprostam aizliegts makšķerēt zivis ar mākslīgo ēsmu.

Makšķerēšanas aizlieguma periodu sarakstam pievienota 31 upe vai to posmi, jo šo ūdensteču nozīme un vienvasaras taimiņu produktivitāte ir līdzvērtīga vai lielāka nekā sarakstā patlaban minētajās upēs.

Ar grozījumiem noteikumos ir papildināts zemūdens medībām atļauto ūdeņu saraksts.

Pamatojoties uz iesniegtajiem priekšlikumiem, pašvaldību sniegtajiem viedokļiem par zemūdens medību iespējām to administratīvajā teritorijā esošajos ūdeņos, kā arī Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP) norādījumiem par to, kuri ūdeņi dabas aizsardzības nolūkos nebūtu brīvi pieejami zemūdens medībām, ūdeņu saraksts, kuros var nodarboties ar zemūdens medībām, ir palielināts līdz 79 ūdeņiem.

Tāpat grozījumi noteikumos paredz tiesības pašvaldībām noteikt ūdeņus, kuros var atļaut iegūt šaurspīļu vēžu, dzeloņvaigu vēžu un signālvēžu sugas papildus sugām jau noteikumos pievienotajā sarakstā. Vēžus var iegūt, ja ir saņemts Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “Bior” saskaņojums un pēc nepieciešamības arī nosacījumi vēžu resursu ieguvei.

Noteikumos ir veikti arī atsevišķi redakcionāli uzlabojumi un tiesību normu precizējumi.

Noteikumi “Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumos Nr. 800 “Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi”” stāsies spēkā nākamajā dienā pēc to publikācijas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.