Atpakaļ

Negaisā cietušie lauksaimnieki līdz decembrim var pieteikties atbalstam postījumu novēršanai

Lauksaimnieki negaisa seku novēršanai līdz 1.decembrim var pieteikties atbalsta saņemšanai.

Atbalsts tiks izmaksāts Eiropas Savienības (ES) Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākuma “Ieguldījumi materiālajos aktīvos” apakšpasākumos “Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās” un “Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē”.

Kā norāda LAD, kopējais finansējums ir trīs miljoni eiro, bet ja rezervētais finansējums pārsniegs 80% no pieejamā finansējuma, tad iesniegtajiem pieteikumiem piemēros proporcionāli samazinājumu.

Atbalsta mērķis ir novērst 2023.gada 7.augustā radušos laikapstākļu postījumus lauksaimniecības ražošanas vai lauksaimniecības produktu pārstrādes uzņēmumu ēkām vai būvēm.

Dienestā uzsver, ka attiecināmie izdevumi ir minēto ēku un būvju atjaunošana vai tam nepieciešamo būvmateriālu iegāde no 2023.gada 7.augusta, tāpēc lauksaimniekam būtiski ir sagatavot pamatojošu informācija, kas pierāda postījumu sekas 7.augusta negaisa dēļ.

LAD direktora vietnieks Andris Grundulis skaidro, ka atbalsts nepieciešams, lai lauksaimnieki pēc iespējas ātrāk varētu novērst krusas un negaisa nodarītos postījumus. Lai pierādītu konkrētā negaisa nodarītos postījumus, lauksaimnieki var iesniegt fotomateriālus, video, apsekojuma aktus un līdzīgus dokuments.

Vienlaikus LAD informē, ka uz atbalstu var pretendēt lauksaimnieki, kas reģistrējušies Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicēji un pēdējā noslēgtajā finanšu gadā ir bijuši ieņēmumi no lauksaimnieciskās darbības vai lauksaimniecības produktu pārstrādes.

Atbalsta pasākumā paredzēts, ka mazo saimniecību pretendentiem un pārstrādātājiem ar kopējo apgrozījumu pēdējā noslēgtajā gadā līdz 70 000 eiro attiecināmi ieguldījumi lauksaimniecības un pārstrādes ēku un būvju atjaunošanai ar 80% atbalsta intensitāti no attiecināmo izmaksu apmēra.

Projekta īstenošanas beigu datums ir viens gads un seši mēneši no LAD lēmuma pieņemšanas, bet ne ilgāk kā 2025.gada 1.augusts.

LAD ir Zemkopības ministrijas pārraudzībā esoša valsts iestāde, kas administrē valsts un ES atbalstu laukiem, lauksaimniecībai, mežsaimniecībai un zivsaimniecībai.