Atpakaļ

Nosaka tiesības trešajām personām saņemt izziņu par agrāk mirušajiem

Saeima šodien galīgajā lasījumā pieņēma Tieslietu ministrijas sagatavotos grozījumus Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likumā, ar kuriem trešajām personām noteiktas tiesības pieprasīt un saņemt izziņu par civilstāvokļa akta reģistrāciju attiecībā uz vismaz 30 gadus mirušajiem.

Jau līdz šim likumā noteikts, ka citai personai ir tiesības pieprasīt un saņemt izziņu par civilstāvokļa akta reģistrāciju, ja tā pamato savu tiesisko ieinteresētību.

Tagad šī norma papildināta ar citas personas tiesībām prasīt informāciju, ja būs pagājuši ne mazāk kā 30 gadi pēc tās personas miršanas fakta reģistrācijas, par kuru reģistra ieraksts izdarīts. Tādējādi civilstāvokļu aktu reģistru ierakstu informācija kļūs pieejamāka personām, kurām varētu būt interese to iegūt.

Izziņas par civilstāvokļa akta reģistrāciju izsniegšanas pieļaujamība vērtējama ikvienā gadījumā individuāli, pamatojoties uz ieinteresētās personas uzrādītiem dokumentiem, kas apliecina personas, par kuru attiecīgais reģistra ieraksts izdarīts, miršanas faktu, un pārliecinoties par personas miršanas fakta reģistrēšanu Civilstāvokļu aktu reģistrā.

Tiesu praksē atzīts, ka privātpersonas interese pētīt savas dzimtas vēsturi, tātad interese par savu izcelsmi, ir tiesiska interese, kas var tikt aplūkota arī personas tiesību uz privāto dzīvi kontekstā.

Savukārt likumā trešajām personām noteiktā prasība pamatot savu tiesisko ieinteresētību ziņu saņemšanai un norādīt mērķi, kādam pieprasītā izziņa par civilstāvokļa akta reģistrāciju tiks izmantota, saistāma ar nepieciešamību aizsargāt personas, par kuru civilstāvokļa aktu reģistra ieraksts izdarīts, tiesības uz privātās dzīves neaizskaramību.

Vienlaikus praksē nereti ir konstatēti gadījumi, kad personām ir grūti pierādīt savu radniecību ar radiniekiem, kuru civilstāvokļa aktu reģistrāciju pamatojošos dokumentus pieprasa, it sevišķi, ja radniecība ir tāla, piemēram, ja ir jāpierāda radniecība ar personām vairāku paaudžu robežās vai radniecība sānu līnijā un nav informācijas par šo radinieku vismaz aptuveno civilstāvokļa akta reģistra ieraksta reģistrācijas laiku un vietu.