Atpakaļ

Aicina sniegt priekšlikumus Tukuma novada jaunajam teritorijas plānojumam

Līdz 17.oktobrim Tukuma novada iedzīvotāji, nekustamo īpašumu īpašnieki un citi interesenti var izteikt viedokli par to, kas būtu jāparedz jaunajā Tukuma novada teritorijas plānojumā, noskaidroja pašvaldībā.

Kamēr nav izstrādāts un apstiprināts jaunizveidotā Tukuma novada teritorijas plānojums, ir spēkā esoši un piemērojami bijušo novadu – Engures novada, Kandavas novada, Jaunpils novada un Tukuma novada – teritorijas plānojumi.

Jaunā Tukuma novada teritorijas plānojuma viens no galvenajiem izstrādes mērķiem ir izstrādāt vienotus, līdzvērtīgus, atbilstošus spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus un teritorijas grafisko daļu.

Teritorijas plānojums ir pašvaldības ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei, tajā skaitā funkcionālais zonējums, publiskā infrastruktūra, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, kā arī citi teritorijas izmantošanas nosacījumi.

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un teritorijas grafiskā daļa ir pamats jebkurai būvniecības iecerei, būvniecībai, ar tiem svarīgi iepazīties pirms īpašuma iegādes, jo tie nosaka konkrētas prasības, apbūves parametrus (būvju augstumu, stāvu skaitu, apbūves blīvumu u.c. parametrus), apgrūtinājumus, funkcionālo zonējumu, zemes sadalīšanas iespējas u.c. lietas, kas jāievēro, izstrādājot būvniecības ieceri vai veicot būvniecību.

Priekšlikumus, ierosinājumus un ieteikumus var iesniegt Tukuma novada pašvaldībai, kā arī jebkurā Tukuma novada pagasta pārvaldē vai sūtot elektroniski uz pasts@tukums.lv.