Atpakaļ

Apstiprina „Talsu novada Goda balvu”, „Talsu novada Atzinības balvu” un „Talsu novada Izcilības balvu” saņēmējus

3. novembrī Talsu novada domes deputāti apstiprināja Talsu novada Goda balvu, Atzinības balvu un Izcilības balvu saņēmējus. Goda balvas tiks pasniegtas Talsu novada pilsētu un pagastu rīkotajos Latvijas Republikas Proklamēšanas dienas pasākumos, bet novada augstākie apbalvojumi – Izcilības un Atzinības balvas, tiks pasniegtas svinīgajā apbalvošanas ceremonijā 18. novembrī Talsu Tautas namā (dalība ar ielūgumiem).

„Talsu novada Goda balva” tiek piešķirta,

lai izteiktu atzinību par augsti profesionālu, godprātīgu, brīvprātīgu darbu kādā atsevišķā nozarē, novada vides vizuālā vai pozitīva tēla veidošanā, vai mūža ieguldījumu novadam nozīmīgās jomās. Tā saņēmējiem tiek piešķirts Goda raksts un naudas balva 100 eiro apmērā.

 „Talsu novada Goda balva” Talsu pilsētā piešķirta

Vikai un Martai Kacēvičām par godprātīgu un brīvprātīgu darbu sabiedrības labā, stiprinot pilsonisko atbildību vietējā kopienā.

Gatim Vjateram par godprātīgu un brīvprātīgu darbu sabiedrības labā, stiprinot pilsonisko atbildību vietējā kopienā.

Ritai Tomsonei par godprātīgu un brīvprātīgu darbu sabiedrības labā, stiprinot pilsonisko atbildību vietējā kopienā.

Maldai Freivaldei par augsti profesionālu un godprātīgu darbu Talsu pirmsskolas izglītības iestādē „Sprīdītis”.

Mārītei Garselai par apzinīgu un nesavtīgu darbu Talsu pamatskolā.

Nadeždai Grīnblatei par ilggadēju, pašaizliedzīgu un godprātīgu darbu Talsu novada vizuālā tēla veidošanā.

Mārītei Derkevicai par ilggadēju, augsti profesionālu un godprātīgu darbu Talsu pirmsskolas izglītības iestādē „Zvaniņš”.

Sandrai Būcenai par augsti profesionālu un godprātīgu darbu Talsu 2. vidusskolā.

Līgai Skolmeistarei par ilggadēju, profesionālu un pašaizliedzīgu darbu Talsu novada pašvaldībā.

Ilzei Kārklevalkai par augsti profesionālu, pašaizliedzīgu un godprātīgu darbu sociālajā jomā.

„Talsu novada Goda balva” Sabiles pilsētā un Abavas pagastā piešķirta

Dacei Groskopai par augsti profesionālu ieguldījumu jaunatnes audzināšanā un izglītošanā.

Silvijai Stariņai par augsti profesionālu un godprātīgu darbu Sabiles pamatskolā.

„Talsu novada Goda balva” Stendes pilsētā piešķirta

Kristiānai Kristbergai par aktīvu iesaistīšanos Stendes pilsētas kultūrvēsturiskajā izaugsmē, Talsu novada un Stendes pilsētas popularizēšanā.

Intai Bergmanei par Stendes pilsētas senioru veselīga un aktīva dzīves veida veicināšanu.

„Talsu novada Goda balva” Valdemārpils pilsētā un Ārlavas pagastā piešķirta

Dainai Vasiolekai par ilggadēju un profesionālu darbu Valdemārpils vidusskolā, organizējot un vadot audzināšanas darba jomu.

Ilzei Rūsai par profesionālu, godprātīgu un ilggadēju darbu Valdemārpils Mūzikas un mākslas skolas tēla veidošanā un profesionālās ievirzes izglītības nodrošināšanā.

Mārim Vilciņam par pašaizliedzīgu, apzinīgu, godprātīgu darbu un ieguldījumu pozitīva pilsētas un pagasta tēla veidošanā.

Sandrim Čulkstenam par veiksmīgu saimniecisko darbību un ieguldījumu pozitīva Valdemārpils pilsētas tēla veidošanā.

Laumai Pēkmanei par augsti profesionālu, godprātīgu un ilggadēju darbu Valdemārpils pirmsskolas izglītības iestādē „Saulstariņš”.

Vijai Tenisai par ilggadēju, pašaizliedzīgu, apzinīgu un godprātīgu darbu Valdemārpils pilsētā un Ārlavas pagastā.

„Talsu novada Goda balva” Balgales pagastā piešķirta

Atim Jansonam par augsti profesionālu un godprātīgu darbu Balgales pagastā.

Mārītei un Aivaram Putniekiem par nozīmīgu ieguldījumu pozitīva Balgales pagasta tēla veidošanā.

Signei Brožei par augsti profesionālu un godprātīgu darbu Balgales pagastā.

„Talsu novada Goda balva” Ģibuļu pagastā piešķirta

Ilzei Vēverei par augsti profesionālu un godprātīgu darbu Pastendes pamatskolā.

Aivaram Artmanim-Hartmanim par godprātīgu un brīvprātīgu darbu sabiedrības labā, stiprinot pilsonisko atbildību vietējā kopienā.

Mārai Mertenai par ilggadēju, pašaizliedzīgu un godprātīgu darbu Talsu novadā.

Evai Vicinskai par augsti profesionālu un godprātīgu darbu Pastendes pamatskolā.

Aivijai Simsonei par apzinīgu un nesavtīgu darbu Ģibuļu pagastā.

Dzintrai Kudiķei-Vizbelei par augsti profesionālu un godprātīgu darbu Pastendes pirmsskolas izglītības iestādē „Ķipars”.

„Talsu novada Goda balva” Ķūļciema pagastā piešķirta

Sanitai un Egīlam Ščebroviem par aktīvu dalību kultūras jomā un nozīmīgu ieguldījumu pozitīva Ķūļciema pagasta tēla veidošanā.

Rudītei Stangai par ilggadēju, godprātīgu un pašaizliedzīgu darbu lopkopības nozarē Ķūļciema pagastā.

Alfonam Brunsliepam par ilggadēju, godprātīgu un pašaizliedzīgu darbu lopkopības nozarē Ķūļciema pagastā.

„Talsu novada Goda balva” Laidzes pagastā piešķirta

Santai Kalnmeierei par augsti profesionālu, godprātīgu un pašaizliedzīgu darbu pirmsskolas pedagoģijā.

Anastasijai Jakovļevai un Denisam Blošenko par Laidzes pagasta tēla popularizēšanu, degradētās vietas atjaunošanu un sakopšanu.

Ainai Jēkabsonei par brīvprātīgu darbu un Talsu novada vides vizuālā un pozitīva tēla veidošanu.

Anitai Millerei par augsti profesionālu, godprātīgu un pašaizliedzīgu darbu Talsu novada pašvaldībā.

„Talsu novada Goda balva” Lībagu pagastā piešķirta

Marekam Birkentālam par ieguldījumu vizuālā tēla veidošanā un aktīva dzīves veida popularizēšanā Talsu novadā.

Astrai Arbidānei par ilggadēju un godprātīgu darbu.

Ivetai Gerdiņai par augsti profesionālu un godprātīgu darbu.

Gitai Tālbergai par augsti profesionālu un godprātīgu darbu.

Aivaram Maķevicam par būtiskiem nopelniem Talsu novada attīstībā un saimnieciskajā darbībā.

Ivetai Bedrītei par aktīvu darbu Talsu novada pozitīva tēla veidošanā.

„Talsu novada Goda balva” Lubes pagastā piešķirta

Edmundam Ratniekam par ilggadēju un pašaizliedzīgu darbu lauksaimniecības jomā Lubes pagastā.

„Talsu novada Goda balva” Strazdes pagastā piešķirta

Pēterim Girginam par godprātīgu un apzinīgu darbu Strazdes pagastā.

Aigaram Krievānam par ieguldījumu Talsu novada vides vizuālā tēla veidošanā.

Saulcerītei Kristapaitei par godprātīgu un apzinīgu darbu Strazdes pagastā.

„Talsu novada Goda balva” Valdgales pagastā piešķirta

Zemnieku saimniecībai „Kalni” par nozīmīgu ieguldījumu lauksaimniecības jomas darbības attīstībā Talsu novadā un brīvprātīgu atbalstu Valdgales pagasta vides vizuālā tēla veidošanā.

Liānai un Adrim Priedēm par brīvprātīgu un godprātīgu atbalstu Valdgales pagasta kultūras, sporta un sabiedriskajā dzīvē.

Dainai Erenbergai par pašaizliedzīgu, radošu un nozīmīgu ieguldījumu Pūņu pamatskolā izglītības kvalitātes nodrošināšanā un nozīmīgu ieguldījumu Valdgales pagasta pozitīva tēla veidošanā.

Renātei un Andrim Šteinbergiem par ilggadēju un pašaizliedzīgu darbu pagastā un brīvprātīgu atbalstu Valdgales pagasta kultūras, sporta un sabiedriskajā dzīvē.

„Talsu novada Goda balva” Vandzenes pagastā piešķirta

Zaigai Leskavniecei par godprātīgu un pašaizliedzīgu darbu Vandzenes pirmsskolas izglītības iestādē „Zīlīte”.

Dacei Kiršteinei par ilggadēju un pašaizliedzīgu darbu Upesgrīvas pamatskolā.

Ingai Jaņpēterei par pagasta sabiedriskās dzīves atbalstīšanu un radošumu, pagasta pozitīva tēla veidošanu.

Vladimiram Stojakinam par augsti profesionālu, godprātīgu un pašaizliedzīgu darbu Talsu novada pašvaldībā.

Tautas deju kolektīvam „Krepliņi” par pagasta pozitīva tēla veidošanu un aktīvu amatiermākslas kolektīva darbību.

„Talsu novada Goda balva” Virbu pagastā piešķirta

Intai Polei par profesionālu un godprātīgu mūža ieguldījumu Virbu sākumskolas pedagoga palīga amatā.

Olitai Brūvelei par augsti profesionālu, godprātīgu un ilggadēju ieguldījumu Virbu sākumskolas administratīvajā darbā.

Sarmītei Baltajai par ilggadēju, augsti profesionālu, godprātīgu darbu veselības jomā.

„Talsu novada Goda balva” Rojas pagastā piešķirta

Skaidrītei Dzenei par godprātīgu un brīvprātīgu darbu sabiedrības labā, stiprinot pilsonisko atbildību vietējā kopienā.

„Talsu novada Goda balva” Īves pagastā piešķirta

Guntrai Grīnbergai par ilggadēju, profesionālu un godprātīgu darbu un ieguldījumu Talsu novada Īves bibliotēkas darbības attīstībā.

Jurim Krastiņam par ilggadēju, atbildīgu un kvalitatīvu darbu un aktīvu līdzdalību Īves pagasta pozitīva tēla veidošanā.

Jānim Zēbergam par atsaucību un brīvprātīgu darbu un līdzdalību Īves pagasta „Tiņģeres muiža” pozitīva tēla veidošanā.

„Talsu novada Goda balva” Mērsraga pagastā piešķirta

Lailai Lindei par augsti profesionālu, godprātīgu un pašaizliedzīgu darbu pedagoģijā.

Dacei Kviesei par augsti profesionālu, godprātīgu un pašaizliedzīgu darbu pedagoģijā.

Jānim Kaļiņičenko par Mērsraga pagasta tēla popularizēšanu sabiedrībā.

Aijai Kaļiņičenko par augsti profesionālu, godprātīgu un pašaizliedzīgu darbu amatiermākslā.

„Talsu novada Atzinības balva” tiek piešķirta,

lai izteiktu atzinību par būtiskiem nopelniem Talsu novada attīstībā, saimnieciskajā darbībā, veselības aizsardzībā, kultūras, sporta, izglītības, sabiedriskajā un starptautiskajā darbībā, vai citās novadam nozīmīgās jomās. To pasniedzot, tiek piešķirts Talsu novada domes Atzinības raksts un Atzinības zīme, kā arī tiek piešķirta naudas balva 150 eiro apmērā.

„Talsu novada Atzinības balva” piešķirta

Ilzei Solovjovai par augsti profesionālu, daudzpusīgu darbu izglītības jomā un būtiskiem nopelniem Talsu novada attīstībā.

Dianai Dzelmei un Naurim Galviņam par būtiskiem nopelniem kultūras un mākslas jomā un nozīmīgu ieguldījumu Talsu novada popularizēšanā.

Dainai Iesalniecei par augsti profesionālu, godprātīgu darbu izglītības jomā un ieguldījumu Talsu pilsētas un novada pozitīva tēla veidošanā.

Tatjanai Kuzmukai par būtiskiem nopelniem Talsu novada attīstībā sociālajā jomā.

Zemnieku saimniecībai „Kļavnieki” par nozīmīgu ieguldījumu lauksaimniecības nozarē un būtiskiem nopelniem Talsu novada attīstībā.

Mārim Grosbaham par būtiskiem nopelniem kultūras un mākslas jomā un nozīmīgu ieguldījumu Talsu novada popularizēšanā.

Raitim Krauzem un Gintam Krauzem par nozīmīgu ieguldījumu uzņēmējdarbībā un  būtiskiem nopelniem Talsu novada attīstībā.

Signei Dišlerei par būtiskiem nopelniem kultūras un tūrisma jomā un nozīmīgu ieguldījumu Talsu novada popularizēšanā.

Dainai Kalniņai par augsti profesionālu un ilggadēju darbu izglītības jomā un būtiskiem nopelniem Talsu novada attīstībā.

Ildzei Ezerniecei par ilggadēju darbu un būtiskiem nopelniem veselības aprūpes nozarē Talsu novadā.

„Talsu novada Izcilības balva” tiek pasniegta,

lai izteiktu atzinību par izciliem un nozīmīgiem sasniegumiem, kas nesuši Talsu novada vārdu valstī un pasaulē. To  pasniedzot, tiek piešķirts Talsu novada domes Izcilības raksts un Izcilības zīme, kā arī tiek piešķirta naudas balva 500 eiro apmērā.

„Talsu novada Izcilības balva” piešķirta

Ilzei Upeniecei par augsti profesionālu, pašaizliedzīgu darbību, nozīmīgiem sasniegumiem logopēdijas attīstībā, kas nesuši Talsu novada vārdu valstī un pasaulē.

Sanitai Zutei par augsti profesionālu, pašaizliedzīgu darbību, izciliem un nozīmīgiem sasniegumiem lauksaimniecības zinātnē, kas nesuši Talsu novada vārdu valstī un pasaulē.

Janai Biezajai par izciliem un nozīmīgiem sasniegumiem sabiedriskajā darbībā un ieguldījumu labdarības veicināšanā, Talsu novadā, valstī un pasaulē.