Atpakaļ

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Dundagā no oktobra pārvaldīs “Talsu namsaimnieks”

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Dundagā no oktobra pārvaldīs SIA “Talsu namsaimnieks”, informē pašvaldības pārstāve Inita Fedko.

Patlaban Dundagas pagasta daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekošanu veic pašvaldības kapitālsabiedrība SIA “Ziemeļkurzeme”. Tomēr nozares augsto normatīvo aktu prasību, uzņēmuma ierobežoto resursu un gaidāmās uzņēmuma reorganizācijas dēļ, Talsu novada dome šo pienākumu no 1.oktobra ir deleģējusi citai pašvaldības kapitālsabiedrībai “Talsu namsaimnieks”.

Apstiprinātajā “Ziemeļkurzeme” līdzdalības izvērtējumā secināts, ka Dundagas pagasta daudzdzīvokļu dzīvojamo māju tehniskais stāvoklis atsevišķos gadījumos ir neapmierinošs un nav paredzams, ka dzīvojamo māju uzturēšanai tuvākajā laikā būs iespējams piesaistīt nepieciešamo finansējumu.

Likums “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” nosaka, ka pašvaldībai ir pienākums pārvaldīt dzīvojamo māju līdz tās pārvaldīšanas tiesību nodošanai dzīvokļu īpašnieku sabiedrībai vai ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai personai, ja dzīvojamā mājā nav privatizēti visi privatizācijas objekti. Pienākums pārvaldīt dzīvojamo māju pašvaldībai ir arī tad, ja dzīvojamā mājā ir privatizēti visi privatizācijas objekti, bet nav sasaukta dzīvokļu īpašnieku kopsapulce saskaņā ar minētajā likumā noteikto kārtību.

Saskaņā ar Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumu, persona ir tiesīga veikt pārvaldīšanas uzdevumu daudzdzīvokļu mājā, ja tā ieguvusi dzīvojamo māju pārvaldīšanai nepieciešamo profesionālo izglītību un vismaz ceturto profesionālās kvalifikācijas līmeni apliecinošu dokumentu. Ja pārvaldnieks ir juridiskā persona, dzīvojamo māju pārvaldīšanai nepieciešamo profesionālo izglītību un vismaz ceturto profesionālās kvalifikācijas līmeni apliecinošs dokuments nepieciešams tam juridiskās personas darbiniekam, kurš veic pārvaldīšanas līgumā uzdoto pārvaldīšanas uzdevumu attiecīgajā mājā.

Lai daudzdzīvokļu dzīvojamo māju īpašnieki saņemtu pārvaldīšanas pakalpojumu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, Talsu novada dome uzdevusi no 1.oktobra “Talsu namsaimniekam” pārvaldīt daudzdzīvokļu mājas Dundagas pagastā līdz to pārvaldīšanas tiesību nodošanai dzīvokļu īpašnieku sabiedrībai vai ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai personai, ja dzīvojamā mājā nav privatizēti visi privatizācijas objekti.

Uzņēmumam šī pakalpojuma veikšanai ir nepieciešamā pieredze, kā arī materiāli tehniskā bāze.

Plānots, ka “Talsu namsaimnieks” daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārņemšanu sāks jūnijā.

Kā liecina “Firmas.lv” informācija, “Talsu namsaimnieka” apgrozījums 2021.gadā bija 3,58 miljoni eiro, peļņa – 157 898 eiro. Finanšu rādītāji par pagājušo gadu vēl nav publiskoti. Uzņēmums dibināts 2009.gadā un tā pamatkapitāls ir 2,06 miljoni eiro.

Savukārt “Ziemeļkurzemes” apgrozījums 2021.gadā bija 132 209 eiro un uzņēmuma zaudējumi sasniedza 7364 eiro. Pagājušā gada finanšu rādītāji vēl nav publiskoti. Uzņēmums dibināts 1998.gadā un tā pamatkapitāls ir 904 260 eiro, liecina “Firmas.lv” informācija.