Atpakaļ

Kuldīgas novadā īpašu uzmanību pievērš bīstamo būvju sakārtošanai

Pēdējo gadu laikā novērots rezultāts ilgstoši degradēto īpašumu sakārtošanai  – uzlabojusies ēku īpašnieku atbildība un rūpes par savu īpašumu, ar iedzīvotāju līdzdalību Kuldīgas novads kļūst arvien sakoptāks, informē Kuldīgas novada būvvaldes Būvinspekcijas daļas vadītājs Reinis Zīle.

Jau astoņus gadus vidi degradējošās būves Kuldīgas novadā uzrauga pašvaldības Būvvalde, kuras būvinspektori apseko sagruvušās vai cilvēku drošību apdraudošās būves un vēršas pie īpašniekiem ar lūgumu ēkas noteiktā laikā sakārtot. “Kuldīgas novadā šogad ir apzināti 295 īpašumi, uz kuriem atrodas vidi degradējošas vai bīstamas graustu sarakstā iekļautas būves.

Būvvalde pastiprinātu vērību pievērš tieši bīstamajām un publiski pieejamākām būvēm – tās apseko un administrē procesu, lai novērstu bīstamību. Vidi degradējošo būvju komisija gada laikā apskata visus apsekotos objektus un par ēku iekļaušanu attiecīgajā sarakstā lemj būvvalde. Katru gadu bīstamo būvju saraksts tiek aktualizēts, izslēdzot būves, kas nojauktas vai neapmierinošais stāvoklis novērsts. Vidēji gadā sarakstu papildina 20 jauni objekti, kam konstatēts neapmierinošs vizuālais un tehniskais stāvoklis.” Skaidro Reinis Zīle.

Paaugstinātā īpašuma nodokļa likme mudina domāt par īpašuma sakārtošanu

Pēc novada teritorijas apsekošanas, būvvalde sastāda atzinumus par būvju pārbaudi, un pēc īpašnieka viedokļa saņemšanas pieņem lēmumus par sakārtošanas procesiem un termiņiem. Tiek sūtītas informatīvas vēstules īpašniekiem ar lūgumu īpašumus un ēkas noteiktā laikā sakārtot. Ja lēmums netiek izpildīts, īpašniekus brīdina atkārtoti. Ja arī turpmāk netiek veiktas nekādas darbības ēkas stāvokļa uzlabošanai, tiek lemts par naudas soda piemērošanu. Vidi degradējošām būvēm, kuru īpašnieki ilgstoši nemeklē risinājumus problēmu novēršanai, var piemērot paaugstinātu nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3% apmērā. Paaugstinātā nodokļa piemērošanu ierosina Vidi degradējošo būvju komisija, pēc kura Kuldīgas novada dome pieņem lēmumu par paaugstinātās nodokļa likmes piemērošanu. Šobrīd paaugstināts nekustamā īpašuma nodoklis Kuldīgas novadā piemērots 68 īpašumiem.

Būvvalde nāk pretim bīstamo būvju īpašniekiem

“Kuldīgas novadā darbs ar bīstamām un vidi degradējošām ēkām noris jau vairākus gadus. Iedzīvotāji ir sapratuši ēku tehniskā stāvokļa un ēku uzturēšanas prasību nozīmīgumu, ir pretimnākoši. Atsaucība lielā mērā ir atkarīga no būvju īpašnieka finansiālā stāvokļa un iespējam. Efektīvāk process notiek objektos, kur būvju īpašnieks ir pietiekami nodrošināts un spējīgs veikt būvju nojaukšanu vai sakārtošanu.” Skaidro Reinis Zīle. Gadījumos, kad ēkas īpašnieks finansiālā stāvokļa dēļ paša spēkiem nespēj veikt sakārtošanas procesu vai spēj to darīt pakāpeniski un ilgākā laika periodā, būvvalde nāk pretim nepiemērojot paaugstināto nodokļu likmi un vienojas par papildus termiņiem īpašuma sakārtošanai.  “Jaunajiem graustu statusā esošo namu īpašniekiem, kuri apņēmušies ēkas sakārtot, pašvaldība nepiemēro paaugstināto nodokli, ja ir informācija par plānotajiem darbiem saistībā ar uzlabojumu veikšanu ēkai. Tādējādi izdevumus, kas būtu saistībā ar paaugstinātā nodokļa samaksu, īpašnieki var novirzīti būves sakārtošanai.” Saka R. Zīle.