Atpakaļ

Kuldīgas novada pašvaldība 2023. gadu sākusi ar pagaidu budžetu

2023. gadu valsts un attiecīgi arī Kuldīgas novada pašvaldība, sākusi ar pagaidu jeb tehnisko budžetu. Tāda kārtība ir paredzēta, ja, sākoties saimnieciskajam gadam, nav stājies spēkā gadskārtējais valsts budžeta likums. Tas nozīmē, ka novads turpina darbu, saskaņā ar pašvaldības iepriekš izvirzītajām prioritātēm, kas paliek nemainīgas – iedzīvotāju labklājība un drošība,  uzņēmējdarbības attīstība, kvalitatīva dzīves vide pilsētās un pagastos, izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana, kā arī kultūras un mantojuma saglabāšana. 

Novada galvenā prioritāte nemainīgi ir atbalsts ģimenēm – vecāki jau novērtējuši gan jaundzimušā pabalstu, gan līdzfinansējumu licencētas aukles pakalpojumu apmaksu, arī brīvpusdienas skolēniem un ērti pieejamo interešu izglītību. Pašvaldība turpinās atbalstīt arī seniorus, sveicot gan apaļajās jubilejās, gan kāzu gadadienās, kā arī piedāvājot un līdzfinansējot aprūpes mājās, dienas centra un pansionāta pakalpojumus. Tiks turpinātas iesāktās aktivitātes veselības veicināšanai – gan rīkojot pasākumus, gan ar stipendijām novadam piesaistot jaunos ģimenes ārstus rezidentus.

Turpināsies arī iesākto investīciju projektu īstenošana – Kuldīgas Centra vidusskolas, Kuldīgas kultūra centra un Bērnu un jauniešu centra rekonstrukcija, kā arī I.Zeberiņa Kuldīgas pamatskolas sporta zāles atjaunošana, telpu pārbūve, teritorijas labiekārtošana daudzfunkcionāla sociālā atbalsta dienesta centra vajadzībām Liepājas ielā 14 un ēkas pārbūve par sociālo grupu māju L. Paegles ielā 12. Turpināsies priekšdarbi Skrundas pamatskolas ēkas pārbūves projektēšanai, lauku teritorijā – pašvaldības autoceļu atjaunošana.

Kultūras jomā nozīmīgs atbalsts tiks sniegts Kuldīgas novada amatiermākslas kolektīviem, gatavojoties un piedaloties XXVII Vispārējajos latviešu dziesmu un XVII Deju svētkos, kas notiks no 30. jūnija līdz 9. jūlijam Rīgā.

Tāpat pašvaldība konkursa kārtībā turpinās līdzfinansēt sporta, kultūras un sociālās jomas biedrību projektus, iedzīvotāju iniciatīvu konkursu “Darīsim paši” un projektus uzņēmējdarbības atbalstam, daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmu atjaunošanas un valsts nozīmes kultūras pieminekļu glābšanas programmu.