Atpakaļ

Mainīs pašvaldībai piederošo dzīvojamo platību īres maksas aprēķināšanas kārtību Talsu novadā

Talsu novada pašvaldības īpašumā ir vairāk nekā 1000 dzīvojamo platību, to skaitā ir gan sociālie, gan īres dzīvokļi. Lai tos ne tikai uzturētu, bet arī nodrošinātu tajos plānveidīgus remontdarbus, Talsu novada dome apstiprināja jaunus saistošos noteikumus par Talsu novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanu. Tajos paredzēta īres maksas aprēķināšana, pamatojoties uz īpašuma kadastrālo vērtību. Lai atvieglotu iedzīvotājiem finansiālo slogu, kas varētu rasties, pieaugot īres maksai, jaunā kārtība stāsies spēkā pakāpeniski.

Talsu novada pašvaldībai piederošās dzīvojamās platības dalās labiekārtotos, daļēji labiekārtotos un nelabiekārtotos īpašumos. Pēc administratīvi teritoriālās reformas pašvaldības pārziņā ir 116 sociālie dzīvokļi, 29 dzīvokļi, 875 īres dzīvokļi un 32 noteiktās speciālistiem izīrējamās platības.

Esošās īres maksas atbilstoši labiekārtojuma līmenim sadalītas divās kategorijās: izcenojums, kas tiek piemērots sociālajām dzīvojamajām telpām, un izcenojums pārējām pašvaldībai piederošām telpām. Izvērtējot citu pašvaldību pieredzi un privāto sektoru, secināts, ka Talsu novadā noteiktās īres cenas ir ļoti zemas, savukārt vajadzības īpašumu uzturēšanā: ļoti lielas.

Piemēram, šobrīd labiekārtots dzīvojamo telpu kvadrātmetrs tiek izīrēts par 0,21 eiro, bet, ja īpašumam noteikts sociālā dzīvokļa statuss, tad viens kvadrātmetrs izmaksā vien 0,11 eiro.  Ja īpašums ir ar daļējām ērtībām, tad īres maksas sadalījums ir 0,17 eiro par kvadrātmetru un 0,09 eiro par kvadrātmetru, ja tas ir sociālais dzīvoklis. Savukārt īpašuma bez ērtībām īre kvadrātmetrā maksā 0,14 eiro, bet, ja tas ir sociālais dzīvoklis, tad 0,07 eiro kvadrātmetrā.

Īres maksu aprēķinās pēc īpašuma kadastrālās vērtības

15. novembrī Talsu novada domes deputāti apstiprināja saistošos noteikumus „Par Talsu novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanu”. Tos vēl izskatīs Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, bet paredzēts, ka tie stāsies spēkā 2023. gada 1. martā.

Tā kā jaunās īres maksas apmēru veidos dzīvokļu kadastrālā vērtība un līdz šim šī īres maksa bijusi ļoti zema, tad gaidāms dažāds īres maksas palielinājums. Vietām pieaugums varētu būt pāris centu par kvadrātmetru, bet, piemēram, labiekārtotam īpašumam pilsētā īres maksa varētu pieaugt vairākas reizes.

Lai atvieglotu finansiālo slogu iedzīvotajiem,  ir noteikts pārejas periods, kur paredzēta zemāka īres maksa tiem cilvēkiem, kuri līgumu ar pašvaldību par īri būs noslēguši līdz noteikumu spēkā stāšanās brīdim. Šādos gadījumos no 2023.  gada 1. marta līdz 2023. gada 31. decembrim īrniekiem būs jāmaksā jaunā aprēķinātā īres maksa 30%  apmērā, bet no 2024. gada 1. janvāra līdz 2024. gada 31. decembrim: 60% apmērā. lai atbalstītu sociāli mazaizsargātākās iedzīvotāju grupas, jaunie noteikumi paredz 20% samazinājumu no noteiktās īres maksas dzīvojamajai telpai, kam noteikts sociālā dzīvokļa statuss.

Noteikumos paredzēts, ka papildu īres maksai, īrniekam proporcionāli izīrētas dzīvojamās telpas platībai būs jānorēķinās arī par nekustamā īpašuma nodokli un citiem normatīvajos aktos noteiktajiem nodokļu maksājumiem, par zemes nomas maksu vai likumiskās lietošanas maksu, ja dzīvojamā telpa atrodas uz citam īpašniekam piederošas zemes, par ar dzīvojamās telpas lietošanu saistītajiem pakalpojumiem saskaņā ar pakalpojuma sniedzēja noteiktajiem tarifiem, par mājas pārvaldīšanas izdevumiem.

Dzīvokļu tehniskais stāvoklis pēc īrnieku aiziešanas: dažāds

Pašvaldībai piederošo dzīvojamo īpašumu apsaimniekošanu veic SIA „Talsu namsaimnieks”. Uzņēmuma speciālisti novērojuši dažādu situāciju dzīvokļos pēc īrnieku aiziešanas. Atsevišķos gadījumos īpašuma stāvoklis ir labs un to uzreiz iespējams piedāvāt citām personām, kurām tas ir ļoti vajadzīgs, bet ir situācijas, kad bez pamatīgiem līdzekļu ieguldījumiem neiztikt. Nereti īrnieki, pametot dzīvokļus, atstāj sadzīves priekšmetus, pat atkritumus, kuru izvešana prasa gan laiku, gan naudu. Tāpat bieži ir gadījumi, kad īrnieks nav par īpašumu attiecīgi rūpējies, līdz ar to nepieciešami būtiski remontdarbi.

Pat pēc jauno īres maksu noteikšanas, pieņemot, ka īrnieki norēķināsies pilnā apmērā, būs nepieciešami 25 gadi, lai sakārtotu un pienācīgi uzturētu pašvaldībai piederošo dzīvojamo fondu.