Atpakaļ

Pašvaldību un plānošanas reģionu kapacitātes uzlabošanai būs pieejami 443 877 eiro

Pašvaldību un plānošanas reģionu kapacitātes uzlabošanai būs pieejami 443 877 eiro, paredz valdības pieņemtie noteikumi par Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas attiecīgo specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu.

Pasākumam pieejamo kopējo finansējumu veido Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 377 295 eiro un valsts budžeta līdzfinansējums 66 582 eiro.

Pasākuma mērķis ir uzlabot plānošanas reģionu un pašvaldību administratīvo kapacitāti teritoriālās attīstības plānošanas un īstenošanas jautājumos, sekmējot kvalitatīvu projektu pieteikumu sagatavošanu Eiropas Savienības strukturālo un investīciju fondu atbalsta piesaistei teritoriju attīstībai.

Pasākuma mērķa grupa ir plānošanas reģioni un pašvaldības.

Minētos pasākumus plānots īstenot līdz 2029.gada 31.decembrim, rīkojot plānošanas reģionu un pašvaldību attīstības plānošanas un projektu speciālistu kapacitāti stiprinošus pasākumus – seminārus, kampaņas, pieredzes apmaiņas u.c.

Ar šiem pasākumiem iecerēts vismaz 29 pašvaldībās un trīs plānošanas reģionos uzlabot administratīvo kapacitāti.