Atpakaļ

Saldus novada pašvaldībā pieejams līdzfinansējums nekustamo īpašumu pieslēgšanai pie centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas

Saldus novada pašvaldība aicina pretendentus iesniegt pieteikumus līdzfinansējuma saņemšanai nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai.

Pieteikšanās termiņšno 2023.gada 30.janvāra  līdz 2023.gada 31.martam.

Kopējais pieejamais finansējuma apjoms šim mērķim ir 50 000 eiro.

Ar saistošajiem noteikumiem “Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai” var iepazīties ŠEIT.

Līdzfinansējums tiek piešķirts 80 % apmērā no izmaksu tāmē norādītās kopsummas, bet ne vairāk kā EUR 1000,00 (viens tūkstotis eiro 00 centi) izmaksu segšanai viena nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes sistēmai un 80 % apmērā no izmaksu tāmē norādītās kopsummas, bet ne vairāk kā EUR 1000,00 (viens tūkstotis eiro 00 centi) izmaksu segšanai viena nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai.

Piesakoties finansējumam ir jāpievieno šādi dokumenti:

  1. Pilnībā aizpildīts pieteikums (saistošo noteikumu 1.pielikums).
  2. Pilnvara (ja pieteikumu iesniedz pilnvarotā persona).
  3. Nekustamā īpašuma piederību apliecinoša dokumenta kopija.
  4. Tehniskie noteikumi.
  5. Tehniskā dokumentācija (ja attiecas).
  6. Sertificēta būvspeciālista vai būvkomersanta izstrādāta Pieslēguma izmaksu tāme (ūdens un kanalizācijas pieslēgums – katrs savā lokālajā tāmē).
  7. Būvspeciālista vai būvkomersanta izstrādāts inženiertīklu pievada novietojuma plāns.
  8. Spēkā esošas būvatļaujas kopija dzīvojamās mājas būvniecībai un būvinspektora atzinums par nepabeigtu būvniecības objektu (gadījumos, kad notiek būvniecība), ja attiecas.
  9. Dzīvokļu īpašnieku kopības/biedrības kopsapulces lēmums/protokols, no kura izriet, ka atbilstoši normatīvo aktu prasībām pieņemts lēmums par Pieslēguma izbūves nepieciešamību un noteiktas personas pilnvarojums iesniegt iesniegumu līdzfinansējuma saņemšanai, kā arī slēgt līgumus par Pieslēguma izbūvi, to saistīto izdevumu segšanu un ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu.
  10. De minimis atbalsta uzskaites sistēmā sagatavotās veidlapas identifikācijas numurs (ja attiecināms – ja kādā no dzīvokļiem ir reģistrēta saimnieciskā darbība).

Pretendents pieteikumu finansējuma saņemšanai iesniedz Saldus novada pašvaldībā personīgi, Striķu ielā 3, Saldū, Saldus novadā vai nosūtot pa pastu ierakstītā sūtījumā vai uz epastu: pasts@saldus.lv parakstītu ar elektronisko parakstu, pieteikumā norādītajā termiņā.

Kontaktpersona informācijai: Eva  Jēkobsone, e-pasts: eva.jekobsone@saldus.lv, tālr.20267729.