Atpakaļ

Tukuma novada pašvaldība uzsākusi darbu pie jaunā Tukuma novada teritorijas plānojuma izstrādes

Pamatojoties uz Tukuma novada domes 2022. gada 27. aprīlī pieņemto lēmumu “Par Tukuma novada teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu” (prot. Nr. 7, 29. §), ir uzsākta jaunā Tukuma novada teritorijas plānojuma izstrāde.

Teritorijas plānojums ir pašvaldības ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei, tajā skaitā funkcionālais zonējums, publiskā infrastruktūra, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, kā arī citi teritorijas izmantošanas nosacījumi. 

Kamēr nav izstrādāts un apstiprināts jaunizveidotā Tukuma novada teritorijas plānojums, šobrīd ir spēkā esoši un piemērojami bijušo novadu – Engures novada, Kandavas novada, Jaunpils novada un Tukuma novada – teritorijas plānojumi. Ar šiem teritorijas plānojumiem iespējams iepazīties www.geolatvija.lv – Teritorijas attīstības plānošana – labajā pusē meklētājā ievadot konkrētus atslēgvārdus (piemēram, Engures novada teritorijas plānojums).

Jaunā Tukuma novada teritorijas plānojuma viens no galvenajiem izstrādes mērķiem ir izstrādāt vienotus, līdzvērtīgus, atbilstošus spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus un teritorijas grafisko daļu.

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un teritorijas grafiskā daļa ir pamats jebkurai būvniecības iecerei, būvniecībai, ar tiem svarīgi iepazīties pirms īpašuma iegādes, jo tie nosaka konkrētas prasības, apbūves parametrus (būvju augstumu, stāvu skaitu, apbūves blīvumu u.c. parametrus), apgrūtinājumus, funkcionālo zonējumu, zemes sadalīšanas iespējas u.c. lietas, kas jāievēro, izstrādājot būvniecības ieceri vai veicot būvniecību.

Tukuma novada pašvaldība vēlas noskaidrot iedzīvotāju, nekustamo īpašumu īpašnieku un citu interesentu viedokli par to, kas būtu jāparedz jaunajā Tukuma novada teritorijas plānojumā, tāpēc līdz šā gada 17. oktobrim tiek aicināti iedzīvotāji un nekustamo īpašumu īpašnieki, kā arī citi interesenti sniegt rakstiskus priekšlikumus, ierosinājumus un ieteikumus, kas būtu jāņem vērā, izstrādājot teritorijas plānojumu.

Priekšlikumus, ierosinājumus un ieteikumus aicinām iesniegt Tukuma novada pašvaldībai, Talsu ielā 4, Tukumā, Tukuma nov., LV-3101, kā arī jebkurā Tukuma novada pagasta pārvaldē vai sūtot elektroniski uz pasts@tukums.lv.