Atpakaļ

Ventspilī atsākta sadzīves kanalizācijas tīklu inspekcijas, izmantojot dūmu ģeneratoru

Pašvaldības SIA “ŪDEKA” informē, ka pilsētā ir atsāktas sadzīves kanalizācijas tīklu inspekcijas, izmantojot dūmu ģeneratoru. Pārbaudes tiek veiktas ar mērķi noteikt vietas pilsētā, kur centralizētajā kanalizācijas sistēmā tiek neatļauti novadīti lietus notekūdeņi.

Sadzīves kanalizācijas tīklu pārbaudes tiek veiktas, darba procesā izmantojot speciālu ierīci – dūmu ģeneratoru, kas tiek pievienots sadzīves kanalizācijas akai un tiek aktivizēta dūmu ģenerēšana. Ja pēc dūmu ievades centralizētajā sistēmā tiek konstatēti dūmi privātā vai publiskā īpašumā, atkarībā no dūmu izvades vietas, tas var liecināt par nelegālu īpašuma lietusūdeņu novadsistēmas pieslēgumu centralizētajai sistēmai.

Uzņēmums vērš uzmanību, ka procesa laikā rodas sadūmojums gan uz ielas, gan apsekojamās teritorijās, tāpat dažkārt sadūmojums var rasties telpās, taču tam nav nekāda sakara ar dūmiem, kas rodas degšanas procesā. Inspekcijām izmantotie dūmi ir ugunsdroši, tie nav kaitīgi apkārtējai videi un cilvēku veselībai.

Saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 1.panta 9.punktu lietus notekūdeņu savākšana lietus kanalizācijas sistēmās nav sabiedriskie ūdenssaimniecības pakalpojumi, tādēļ lietus notekūdeņu novadīšana sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja īpašumā vai valdījumā esošajā centralizētajā kanalizācijas sistēmā ir aizliegta. Saskaņā ar “ŪDEKA” datiem intensīvu nokrišņu periodos Ventspils centralizētajā kanalizācijas sistēmā nonākušo notekūdeņu apjoms pieaug pat līdz divām reizēm. Ja ikdienā Notekūdeņu attīrīšanas iekārtās tiek attīrīti ap 7-10 tūkstošiem m3 notekūdeņu, tad nokrišņu laikā to apjoms ir 12-15 m3.

Šī papildu slodze kanalizācijas sūkņu stacijām un Notekūdeņu attīrīšanas iekārtām rada notekūdeņu pārsūknēšanas un attīrīšanas izmaksu pieaugumu. Tādēļ šobrīd, vispārējā cenu līmeņa pieauguma apstākļos, lietus ūdens kanalizācijas sistēmas nodalīšana no saimnieciskās kanalizācijas sistēmas ir īpaši būtiska.

Ja lietus ūdens no privātajiem vai publiskajiem īpašumiem netiek novadīts atsevišķā lietus ūdens novadīšanas tīklā vai apsaimniekots kādā ilgtspējīgā veidā, bet nonāk centralizētajā kanalizācijas tīklā, tad šis pieslēgums ir uzskatāms par neatļautu un tas ir jālegalizē, noslēdzot līgumu ar “ŪDEKA” par sniegtajiem pakalpojumiem un norēķiniem. Atbilstoši MK noteikumiem Nr. 174 “Noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu” lietus ūdeņu daudzums tiek iekļauts novadītajā kopējā notekūdeņu daudzumā un to apjomu nosaka, izmantojot Latvijas būvnormatīvā LBN 223-15 “Kanalizācijas būves” iekļauto formulu. Līdz ar to par centralizētajos kanalizācijas tīklos novadītajiem lietus ūdeņiem jāmaksā tāpat kā par sadzīves kanalizāciju pēc kanalizācijas tarifa.

Ja īpašums atrodas vietā, kur paredzēta notekūdeņu un lietus notekūdeņu novadīšana pa diviem atsevišķiem cauruļvadiem, lai samazinātu pilsētas kanalizācijas tīklos nonākušo lietus ūdens apjomu un izmaksas, īpašumā jāorganizē pārbūves darbi, lai lietus ūdeņus novadītu tam paredzētajā tīklā. Turpretī, ja pieeja atsevišķajam tīklam nav, ir iespējami vairāki tehniskie risinājumi lietus notekūdeņu lokālai savākšanai un apsaimniekošanai.

Pārbaudēs konstatēto neatļauto pieslēgumu īpašniekiem “ŪDEKA” nosūta informatīvas vēstules par konstatēto faktu un nepieciešamajām veicamajām darbībām. “ŪDEKA” aicina iedzīvotājus uz sadarbību, savlaicīgi vēršoties uzņēmumā!

Tīklu pārbaudes, izmantojot dūmu ģeneratoru, visā pilsētā kampaņveidīgi tiek veiktas jau kopš 2019. gada, un katru gadu tiek iegūta arvien pilnīgāka informācija par publiskajos un privātajos īpašumos ierīkotajām lietus ūdens novadīšanas sistēmām, tādā veidā tiek nodrošināta precīzāka uzskaite un norēķini par pilsētas tīklā novadītajiem lietus ūdens apjomiem, un normatīvo aktu izpilde.