Atpakaļ

Ventspils novada izdevumi šogad plānoti 21,25 miljoni eiro

Ceturtdien Ventspils novada dome apstiprināja pašvaldības šī gada budžetu, kurā izdevumi plānoti 21,25 miljoni eiro, informē pašvaldības komunikācijas speciāliste Inga Andra Leigute.

Paredzams, ka Ventspils novada pašvaldības kopējie ieņēmumi šogad būs 17,15 miljoni eiro.

Pašvaldības kopējie izdevumi normatīvajos aktos noteikto funkciju nodrošināšanai, tostarp pašvaldības iestāžu un struktūrvienību uzturēšanai, novada teritorijas labiekārtošanai un sociālo funkciju veikšanai, plānoti 21,25 miljoni eiro, līdzdalība pašvaldības kapitālsabiedrības SIA “VNK serviss” pamatkapitālā 35 000 eiro, aizdevumu pamatsummas dzēšanai – 1,70 miljoni eiro.

Starpību starp izdevumiem un ieņēmumiem sedz 2022.gada budžeta atlikums – 4,35 miljoni eiro – un plānotie aizņēmumi – 1,49 miljoni eiro.

Pašvaldības galvenais ieņēmumu avots ir iedzīvotāju ienākuma nodoklis, 2023.gada budžetā plānots saņemt 7,45 miljonus eiro. Otrs lielākais pašvaldības nodokļu ieņēmumu avots ir nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi, 2023.gadā plānots saņemt 1,28 miljonus eiro. Lielāko īpatsvaru kopējos šī nodokļa ieņēmumos veido nodoklis par zemi – 88%, savukārt nodoklis par ēkām un būvēm ir 8%, bet mājokļa nodokli plānots iekasēt 4% apmērā. Nodokļa likmes 2023.gadā saglabātas esošajā apmērā, savukārt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu saņēmēju loks ir palielinājies, turpmāk atvieglojumus saņems arī 1991.gada barikāžu dalībnieki.

Šā gada budžeta lielāko izdevumu daļu – 8,17 miljonus eiro jeb 38% no kopējiem izdevumiem – paredzēts izmantot izglītības nozarei, tajā skaitā 0,71 miljonus eiro izglītības iestāžu kapitālajiem remontiem.

Lielākie ieguldījumi 2023.gadā, piesaistot Eiropas Savienības līdzfinansējumu, būs Ances muižas parka labiekārtošana, 2022.gadā apstiprinātā “Leader” projekta “Pump Track” trases būvniecība Tārgales ciemā.

No pašvaldības budžeta lielākie būvdarbi plānoti ugunsdrošības signalizācijas izbūve Ances pamatskolas ēkā “Vālodzes” Ances pagastā, siltummezglu izbūve “Dzintarkalni” un “Dzintarlāses” Tārgales pagastā, pirmskolas izglītības iestādes “Lācītis” ēkas daļēja jumta nomaiņa, sānmezgla un fasādes remonts Ugāles pagastā, telpu pārplānošana, pārbūve pirmskolas izglītības iestādes “Zīļuks” ēkā “Rozītes” Vārves ciemā, Vārves pagastā, pašvaldības telpu remonts pašvaldības nekustamajā īpašumā “Strazdiņi”, Ziru pagastā un remontdarbi Puzes pamatskolā.

Turpināsies darbs pie rotaļu laukumu labiekārtošanas, 2023.gadā plānota rotaļu laukuma pārbūve un papildināšana Užavas un Blāzmas ciemā, skeitrampas virsklāja nomaiņa Vārves pagasta Ventavas ciemā.

Izmantojot aizdevumus, turpināsies iesāktie darbi pašvaldības autoceļu sakārtošanā Piltenes pilsētā – Lauku ielas un Zemnieku ielas pārbūve. Plānota arī gājēju ietves pārbūve un apgaismojuma ierīkošana Popes pagastā, autoceļu atjaunošana Tārgales un Vārves pagastā, Jūrkalnes pagasta pārvaldes ēkas “Krasti” telpu pārplānošana, jumta nomaiņa, cokola remonts, apmales izbūve virszemes ūdeņu atvadīšanai no ēkas; Ugāles vidusskolas jumta un aktu zāles pārbūve; pašvaldības nekustamā īpašuma “Mežrūpnieki” teritorijas labiekārtošana Ugāles pagastā; Tārgales un Zūru pamatskolas telpu remonts.