Atpakaļ

Ventspils pašvaldība šā gada budžeta izdevumiem paredzējusi par 23% vairāk nekā pērn

Ventspils pašvaldība šā gada budžeta izdevumiem paredzējusi 82,9 miljonus eiro, kas ir par 23% vairāk nekā 67,4 miljonu eiro lielais budžets pērn, informēja pašvaldībā.

Ventspils pašvaldības 2023.gada budžeta kopējie finanšu resursi plānoti 86,8 miljoni eiro, tajā skaitā kārtējā gada ieņēmumi 63,1 miljoni eiro un līdzekļu atlikums gada sākumā 20,6 miljoni eiro.

Pašvaldības kopējie izdevumi normatīvajos aktos noteikto funkciju nodrošināšanai, tajā skaitā iestāžu uzturēšanai, pilsētas labiekārtošanai un sociālo funkciju veikšanai šogad paredzēti 82,9 miljoni eiro. Tādējādi šā gada beigās paredzams naudas līdzekļu atlikums 3,9 miljoni eiro.

Pašvaldības budžeta galvenais avots ir nodokļu ieņēmumi, ko šā gada budžetā plānots saņemt 32 miljonu eiro jeb 51% apmērā no pašvaldības kopbudžeta kārtējā gada ieņēmumiem. Pārējos ieņēmumus veido valsts budžeta un ārvalstu finansējums, pašvaldības iestāžu ieņēmumi, nenodokļu ieņēmumi, kā arī ziedojumi un dāvinājumi.

Nodokļu ieņēmumu lielāko daļu 27,3 miljoni eiro jeb 85% no kopējiem nodokļu ieņēmumiem veido iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumi, kuros šogad plānots saņemt 75% apmērā no kopējiem šī nodokļa ieņēmumiem. Šī nodokļa ieņēmumus kopš 2021.gada negatīvi ietekmē veiktās izmaiņas nodokļa ieņēmumu sadalē – samazinot pašvaldību budžetos ieskaitāmo nodokļa daļu no 80% uz 75% un attiecīgi, palielinot valsts budžetā novirzāmo nodokļa daļu no 20% uz 25%.

No Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda šogad plānots saņemt dotāciju 3,5 miljonu eiro apmērā. Dotācijas apmērs prognozēts, paredzot, ka 2023.gadā pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā no valsts budžeta tiek novirzīta speciāla dotācija 45,2 miljoni eiro. Tā tiek sadalīta pēc finanšu izlīdzināšanas principiem visām pašvaldībām un paredzēta, lai daļēji kompensētu iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu samazinājumu saistībā ar izmaiņām darbaspēka nodokļos.

Nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi šogad plānoti 4,7 miljoni eiro. Šī nodokļa ieņēmumos lielāko daļu veido nodoklis par ēkām un būvēm 2,4 miljoni eiro, savukārt, nodoklis par zemi plānots 1,9 miljoni eiro, bet mājokļa nodokļa ieņēmumi – 0,4 miljoni eiro.

Nodokļa likmes šogad saglabātas esošajā apmērā, kā arī 2023.gadā saglabājas līdzšinējās īpašumu kadastrālo vērtību bāzes vērtības. Šī nodokļa atvieglojumus atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem turpinās saņemt gan trūcīgas un maznodrošinātas personas un personas ar trīs un vairāk bērniem par mājokli un tam piekritīgo zemi, gan komersanti un ostu uzņēmumi par īpašumiem, kas tiek izmantoti to saimnieciskajā darbībā, ja tiek izpildīti pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktie kritēriji.

Valsts budžeta transfertus un ārvalstu finansējumu šogad plānots saņemt 20,8 miljonu eiro apmērā, kas veido 33% no pašvaldības kopējiem ieņēmumiem. Šie ieņēmumi ietver piesaistīto finansējumu Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansēto projektu īstenošanai, mērķdotācijas pašvaldības autoceļu (ielu) finansēšanai un pasažieru pārvadāšanai, kā arī dotācijas izglītības, kultūras, sporta, komunālās saimniecības un citām nozarēm.

Nenodokļu ieņēmumi šogad plānoti 2,4 miljoni eiro, un to lielāko daļu veido ieņēmumi no pašvaldības nekustamo īpašumu atsavināšanas, kas plānoti 0,86 miljoni eiro un ostu maksu atskaitījumi, kas plānoti 0,66 miljoni eiro.

Budžeta iestāžu ieņēmumos plānots saņemt 4,2 miljonus eiro, ko galvenokārt veido ieņēmumi no pašvaldības iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem, kā arī ieņēmumi no pašvaldības īpašumu nomas maksas, ieejas biļešu ieņēmumi kultūras pasākumos un citi ieņēmumi.

Pašvaldībai ir būtiski sniegt palīdzību sociāli mazaizsargātākajiem Ventspils iedzīvotājiem – trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, pensionāriem, invalīdiem un bāreņiem. Sociālās nozares izdevumi šogad plānoti 8,8 miljoni eiro. Šajā gadā ir saglabāti visi iepriekšējā gadā nodrošināto pabalstu un pakalpojumu veidi, kā arī turpinās darbs pie aprūpes mājās pakalpojuma ieviešanas personām ar funkcionāliem traucējumiem. Kopumā Ventspils pašvaldība nodrošina 39 dažādus sociālo pabalstu veidus un 15 dažādus sociālo pakalpojumu veidus.

2023.gadā projektā “Kurzeme visiem” 13 ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem plānots izveidot jaunu mājvietu Skrodera ielā 13 un 13A, Ventspilī.

Savukārt Sociālais dienests paredz turpināt sniegt atbalstu Ukrainas iedzīvotājiem saskaņā ar valstī noteikto regulējumu, kā arī nodrošināt atbalsta sniegšanu pilsētas iedzīvotājiem energokrīzes pārvarēšanā.

Izglītības nozarei paredzētais izdevumu apjoms ir 25,3 miljoni eiro jeb 30% no kopējiem budžeta izdevumiem.

Lai Ventspils izglītības iestādēm tiktu piesaistīts augsti kvalificēts pedagoģiskais personāls, norit darbs, lai šajā gadā ieviesu rīcības programmu cilvēkresursu piesaistei Ventspils pašvaldības izglītības iestādēs.

No infrastruktūras uzlabošanas darbiem plānots divu pirmsskolas izglītības iestāžu – “Margrietiņa” un “Saulīte” – grupiņu telpu remonts, savukārt pirmsskolas izglītības iestādē “Eglīte” paredzēta elektriskā apgaismojuma atjaunošana un ugunsgrēka signalizācijas izbūve.

Ventspils 1.pamatskolā paredzēta konstrukciju stiprināšana, kā arī garderobju remonts. Taču, lai uzlabotu mācību vidi Ventspils 2.vidusskolas sporta zālē, paredzēts veikt akustiskos uzlabojumus, savukārt Ventspils 4.vidusskolā tiks pabeigta apgaismojuma atjaunošana skolas teritorijā. Jauniešu mājā Kuldīgas ielā 13, Ventspilī, paredzēta siltumapgādes sistēmas izbūve.

Ventspils vides labiekārtošanai un uzturēšanas darbiem šogad plānots finansējums 17,1 miljons eiro. Līdzekļus paredzēts izlietot Ventspils administratīvās teritorijas sakopšanai un uzturēšanai, investīciju projektiem, infrastruktūras atjaunošanai un vides sakārtošanai, kā arī jaunu objektu izveidei.

Ņemot vērā iedzīvotāju ieinteresētību par daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iekšpagalmu sakārtošanu, šā gada budžetā rezervēti līdzekļi 80 000 eiro līdzfinansējumam daudzstāvu daudzdzīvokļu mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai.

Plānots turpināt dažādus sakārtošanas un infrastruktūras uzlabošanas darbus, piemēram, Kuldīgas ielas no Lielā prospekta līdz Pāvila ielai un Vīgriežu ielas seguma pārbūve, Embūtes ielas 49 iekšpagalma pārbūve, pazemes tipa konteineru laukuma izbūve iekšpagalmā Katoļu ielā 34A, apgaismojuma uzlabojumi Pils ielā un Sarkanmuižas dambī, kā arī iekšpagalmos un pilsētā apgaismojuma gaismekļu nomaiņa uz energoefektīvākiem LED gaismekļiem.

Ventspils objektu pilnveidošanai un aktīvās atpūtas iespēju uzlabošanai nākamajā gadā plānots izveidot veloparku Reņķa dārzā, atjaunot džungļu takas Pārventas mežaparkā un Jūrmalas parkā, veikt remontdarbus Pludmales akvaparkā un citus pilsētvides uzlabošanas darbus, kā arī plānota jaunas skulptūras izveide Ostas ielas promenādē par godu pirmajam latviešu tautības admirālim, Jūras krastu aizsardzības eskadras komandierim Teodoram Spādem.

Investīciju projektā “Jauna tūrisma pakalpojumu attīstība Ventspils pilsētā” gada pirmajā ceturksnī plānots nodot ekspluatācija rodeļu trasi, savukārt investīciju projektā “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” paredzēts nomainīt 601 ielu gaismekļus uz energoefektīviem LED gaismekļiem, būtiski samazinot elektroenerģijas patēriņu ielu apgaismojumā.

Šogad plānots turpināt darbu pie projekta “Ražošanas ēkas un publiska auto stāvlaukuma izbūve Ganību ielas industriālajā zonā Ventspilī” realizācijas Ganību ielā 99, Ventspilī. Projektā plānots izbūvēt ražošanas ēku un publisku auto stāvlaukumu.

Lai risinātu mājokļu pieejamības problēmu Ventspilī, tajā skaitā, attīstot vecpilsētu, pašvaldība ir izveidojusi Īres dzīvojamo māju jaunbūvju līdzfinansēšanas konkursu un Ēku atjaunošanas vai pārbūves nolūkā radīt īres dzīvokļus Ventspils pašvaldības teritorijā līdzfinansēšanas konkursu, kas sniedz iespēju komersantiem saņemt līdzfinansējumu jaunu daudzdzīvokļu māju būvniecībai vai atjaunošanai.

Arī šogad iedzīvotājiem paredzēta iespēja saņemt līdzfinansējumu savas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem – siltināšanas un citiem darbiem, lai uzlabotu energoefektivitāti, un dokumentācijas izstrādei minēto darbu plānošanai. Tāpat kā iepriekšējos gadus, pašvaldība paredzējusi atbalstu kultūras pieminekļu saglabāšanai Ventspilī, un tiek pieņemti iesniegumi finansējuma piešķiršanai Ventspils esošo nozīmīgāko kultūrvēsturisko ēku saglabāšanai.

Kultūras un sporta jomai 2023.gadā plānots finansējums 15,2 miljoni eiro. Bez jau tradicionāliem kultūras pasākumiem un atbalsta amatiermākslas kolektīviem paredzēta arī profesionālo izrāžu un koncertu norise tautas namā “Jūras vārti” un koncertzālē “Latvija”.

Koncertzāles “Latvija” repertuāru 2023.gadā veidos Latvijas labāko mūziķu un kolektīvu priekšnesumi, kā arī notiks ārvalstu mākslinieku koncerti. Kā nozīmīgs notikums 2023.gadā minama plānotā amatiermākslas kolektīvu dalība XXVII Vispārējos latviešu Dziesmu un XVII Deju svētkos.

Ventspils muzejs kā vienu no prioritārajiem attīstības virzieniem šogad paredz Eiropas Savienības (ES) līdzfinansētu projektu īstenošanu Piejūras brīvdabas muzejā. Turpināsies darbs pie daudzfunkcionālās ēkas projekta īstenošanas un jaunas pastāvīgās ekspozīcijas veidošanas Piejūras brīvdabas muzejā. Tāpat plānots darbs pie pastāvīgās ekspozīcijas koncepcijas un satura, kas veltīts zvejnieku un zemnieku tradicionālajam dzīvesveidam Ventspils novadā un dabai Ziemeļkurzemē.

Savukārt Ventspils bibliotēka šogad plāno pabeigt daudzfunkcionālo pakalpojuma centru Kuldīgas ielā 138, Ventspilī, kurā tiks paplašināts un pilnveidots esošās Gāliņciema bibliotēkas pakalpojumu klāsts, kā arī tiks piedāvāti daudzveidīgi kultūrizglītojoši pasākumi – izstāžu un koncertu cikli, interešu klubi dažādām mērķa grupām un citi.

Sporta jomā 2023.gadā Ventspilī plānoti vairāki nozīmīgi sporta pasākumi, proti, Ventspils maratons, Daiņa Kūlas kausa izcīņa, Latvijas čempionāta posma sacensības 3×3 basketbolā, sadarbībā ar Latvijas sporta federācijām plānoti Latvijas čempionāti taekvondo, pludmales volejbolā, virves vilkšanā, loka šaušanā un citos sporta veidos. Plānotas arī starptautiskas sacensības, no tām nozīmīgākās – starptautiskais ielu kultūras, sporta un mūzikas festivāls “Ghetto Games festivāls Ventspilī”, starptautiskas sacensības virves vilkšanā, tenisā, kikboksā, loka šaušanā, kērlingā, daiļslidošanā un citos sporta veidos.

Īstenojot projektus ar ES fondu līdzekļu palīdzību, Ventspils pašvaldība 2023.gadā plāno nodrošināt būtisku pasūtījumu komersantiem – būvdarbu veicējiem, preču piegādātājiem un pakalpojumu sniedzējiem, kuri savukārt nodrošina darba vietas Ventspils iedzīvotājiem.