Atpakaļ

Ventspils pašvaldības līdzdalības budžetam šogad atvēlēti 2,89 miljoni eiro

Ventspils pašvaldības līdzdalības budžetam šogad atvēlēti 2,89 miljoni eiro, informēja pašvaldībā.

Kā skaidro pašvaldība, līdzdalības budžeta veidošana ir process, kas sniedz iespēju iedzīvotājiem noteikt to, kā tiek iztērēta daļa no pašvaldības budžeta līdzekļiem. Pašlaik līdzdalības budžets tiek īstenots vairāk nekā 1000 pašvaldībās dažādās pasaules valstīs. Tas ir veids, kā iesaistīt cilvēkus lēmumu pieņemšanas procesā. Vienlaikus ar līdzdalības budžeta palīdzību iedzīvotāji tiek informēti par pašvaldības darbību, tās budžeta plānošanu un budžeta izdevumiem, kā arī tiek veicināta iedzīvotāju piederības sajūta konkrētai pašvaldībai un sekmēta iedzīvotāju ieinteresētība par pašvaldības darbu.

Ventspils pašvaldība kopš 2021.gada realizē pašvaldības līdzdalības budžetu. Lielākā daļa no 2022.gadā plānotajām līdzdalības budžeta pozīcijām ir sekmīgi realizētas, tādējādi atzīmējama līdzdalības budžeta pozitīvā ietekme iedzīvotāju iesaistei pašvaldības budžeta plānošanas procesā.

Pašvaldība šā gada budžeta sagatavošanas procesā ir izvērtējusi gan iedzīvotāju, gan biedrību un nodibinājumu iesniegumus un ierosinājumus – vēršoties pie pašvaldības budžeta iestādēm, komentāru un ierosinājumu formā Ventspils pašvaldības portālā, kā arī aptauju veidā, kuras regulāri rīko pašvaldība. Tiek ņemti vērā arī ierosinājumi, kas pašvaldībai iesniegti, piezvanot uz “karsto telefonu” 63 601 119, ievietojot iesniegumu kādā no 40 dažādās vietās pilsētā izvietotajām pastkastēm, atsūtot vēstuli uz Ventspils domes administrāciju, kā arī piezvanot uz laikraksta “Ventas Balss” rubriku “Hallo, “Ventas Balss” klausās”.

Iedzīvotāju ierosinājumi pašvaldības budžeta sagatavošanas procesā tiek izvērtēti nozaru komisijās atbilstoši ierosinājuma piekritīgajai jomai, piemēram, Kultūras komisijā, Izglītības komisijā, Pilsētas attīstības un vides komisijā, Sociālo lietu komisijā un citās, skaidro pašvaldība.

Izskatot Ventspils 2023.gada budžeta projektu, ir identificēti kopumā 100 iedzīvotāju, biedrību un nodibinājumu ierosinājumi 2,9 miljonu eiro vērtībā. Kopējie 2023.gadā apstiprinātie sabiedrības priekšlikumi Ventspils līdzdalības budžetam veido ap 9% no pašvaldības vidējiem viena gada iedzīvotāju ienākuma nodokļa un nekustamā īpašuma nodokļa faktiskajiem ieņēmumiem pēdējos trīs gados.

Iedzīvotāju ierosinājumu realizācija radīs būtiskus uzlabojumus izglītības, kultūras un sporta nozarēs, kā arī paplašinās pilsētas sniegto sociālo pakalpojumu klāstu. Ievērojamu finansējuma daļu paredzēts atvēlēt pilsētas labiekārtojuma uzlabošanai.

Izglītības jomā, ņemot vērā vecāku ierosinājumus, minams vienas grupas telpu remonts bērnudārzos “Saulīte” un “Margrietiņa”. Eiropas Savienības projektā “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Ventspilī” paredzētas slidošanas un peldēšanas apmācības audzēkņiem, sporta nodarbības un sporta svētki, lekcijas un informatīvie pasākumi par veselīga uztura izpratni, kā arī sniegt psihologa atbalstu, tādējādi stiprinot garīgo veselību.

Sociālajā jomā saskaņā ar dažādu sociālo jomu pārstāvošu biedrību ierosinājumiem plānoti pasākumi un projekti, kas vērsti uz atsevišķu sabiedrības grupu, kā seniori, cilvēki ar funkcionāliem traucējumiem, bērni un jaunieši un citu iekļaušanu sabiedrībā. Plānota sadarbība ar 13 biedrībām. Kā jauna līdzdalības budžeta pozīcija 2023.gadā plānota sadarbība ar biedrību “Sāre khetene”, tādējādi sniedzot atbalstu romu tautības iedzīvotājiem.

Ievērojamu finansējuma daļu 2023.gadā paredzēts atvēlēt pilsētas labiekārtojuma uzlabošanai, lielu uzmanību pievēršot daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iekšpagalmu sakārtošanai. Kā piemēram, paredzēta Vīgriežu ielas un Mazās priežu ielas rekonstrukcija, Džungļu takas atjaunošana Jūrmalas parkā, Džungļu takas atjaunošana Pārventas Mežaparkā, pazemes konteineru laukuma izbūve Katoļu ielā 34A, gājēju pārejas izbūve Ugāles ielā, gājēju pāreju izgaismošana Bērzu un Katoļu ielu krustojumā, apgaismojuma pārbūve vairākos daudzdzīvokļu māju iekšpagalmos un citi darbi.

Pamatojoties uz amatiermākslas kolektīvu iesniegumiem, kultūras nozarē paredzēts atbalstīt dažādu nacionālo kultūras biedrību ierosinātus pasākumus un amatiermākslas kolektīvu darbību. Tāpat kā iepriekšējos gados, iedzīvotājiem un biedrībām šogad tiks dota iespēja piedalīties Jauniešu brīvā laika pavadīšanas un aktīvas atpūtas veicināšanas projektu konkursā un šī konkursa apakšprogrammas – Ventspils Augstskolas projektu konkursā, kā arī Kultūras projektu konkursā.

Savukārt sporta jomā paredzēts turpināt sadarbību ar 19 sporta klubiem, tai skaitā sniedzot finansiālu un organizatorisku atbalstu sporta klubu rīkotajiem pasākumiem, tādējādi nodrošinot iespēju bērniem un jauniešiem nodarboties ar dažādiem tiem interesējošiem sporta veidiem.

Tāpat kā iepriekšējos gadus, pašvaldība paredzējusi atbalstu kultūras pieminekļu saglabāšanai, tādēļ tiek pieņemti iesniegumi finansējuma piešķiršanai Ventspilī esošo nozīmīgāko kultūrvēsturisko ēku saglabāšanai.

Ar pašvaldības atbalstu arī šogad ventspilniekiem ir iespēja saņemt līdzfinansējumu savas daudzdzīvokļu mājas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem – siltināšanas un citiem darbiem, lai uzlabotu energoefektivitāti un dokumentācijas izstrādei minēto darbu plānošanu.

Lai risinātu mājokļu pieejamības problēmu un nolūkā radīt īres dzīvokļus Ventspilī, tajā skaita attīstot vecpilsētu, pašvaldība paredzējusi īstenot atbalsta pasākumus īres dzīvojamo māju jaunbūvju līdzfinansēšanā un ēku atjaunošanā vai pārbūvē Ventspils pašvaldības teritorijā, kas sniegs iespēju komersantiem konkursa kārtībā saņemt līdzfinansējumu jaunu daudzdzīvokļu māju būvniecībai, kā arī īres daudzdzīvokļu dzīvojamo māju rekonstrukcijai vai pārbūvei.

Ņemot vērā sabiedrības pieprasījumu pēc augsti kvalificēta medicīnas personāla Kurzemes reģionā, ar pašvaldības atbalstu SIA “Ziemeļkurzemes reģionālai slimnīca” ir izveidojusi cilvēkresursu piesaistes programmu.

Kā vēstīts, Ventspils pašvaldība šā gada budžeta izdevumiem paredzējusi 82,9 miljonus eiro, kas ir par 23% vairāk nekā 67,4 miljonu eiro lielais budžets pērn.

Ventspils pašvaldības 2023.gada budžeta kopējie finanšu resursi plānoti 86,8 miljoni eiro, tajā skaitā kārtējā gada ieņēmumi 63,1 miljoni eiro un līdzekļu atlikums gada sākumā 20,6 miljoni eiro.

Pašvaldības kopējie izdevumi normatīvajos aktos noteikto funkciju nodrošināšanai, tajā skaitā iestāžu uzturēšanai, pilsētas labiekārtošanai un sociālo funkciju veikšanai šogad paredzēti 82,9 miljoni eiro. Tādējādi šā gada beigās paredzams naudas līdzekļu atlikums 3,9 miljoni eiro.