Brigita, Indra, Indars, Indris
Iesūti
Atpakaļ

Jauna sadaļa oficiālās statistikas portālā par sociālās atstumtības riskam pakļautajām sabiedrības grupām

2021.gadā 14,9 tūkstoši (8,6%) Latvijas jauniešu 15-24 gadu vecumā nestrādāja un nemācījās, tādējādi pakļaujot sevi sociālās atstumtības riskiem, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) apkopotie dati oficiālās statistikas portāla jaunajā sadaļā “Sociālā iekļaušanās”.

Jaunieši, kuri nestrādā un nemācās, biežāk ir pakļauti nabadzības riskam

Nacionālā attīstības plāna 2021.-2027.gadam rīcības virzienā “Kvalitatīva, pieejama, iekļaujoša izglītība” ir izvirzīts mērķis – samazināt jauniešu, kuri nav iesaistīti izglītībā vai darba tirgū, īpatsvaru līdz 6% 2027.gadā.

Lai arī pēdējos gados jauniešu, kuri nestrādā un nemācās, īpatsvars bija samazinājies, Covid-19 pandēmijas laikā 2021.gadā līdz ar valstī noteiktajiem ierobežojumiem vīrusa izplatības mazināšanai un bezdarba pieaugumu, to īpatsvars atkal nedaudz pieauga. Šo jauniešu (15-24 gadi) īpatsvars palielinājās no 7,1% 2020.gadā līdz 8,6% 2021.gadā.

Zems izglītības līmenis ir viens no iemesliem, kādēļ persona var būt pakļauta sociālās atstumtības riskam

Latvijā 2021.gada sākumā obligāto pamatskolas jeb deviņu klašu izglītību nebija ieguvuši tikai 1,3% Latvijas iedzīvotāju vecumā no 25 gadiem. Lai arī pamatizglītība Latvijā ir obligāta, starp romiem1, kas ir viena no sociālās iekļaušanās riska grupām, pamatskolas izglītību nebija ieguvuši 33,7%. Vecuma grupā 15-24 gadi bez pamatizglītības bija 14,5% Latvijas jauniešu, savukārt no Latvijā dzīvojošo romu jauniešiem 15-24 gadu vecumā pamatizglītību nebija ieguvuši vai vēl apguva 48,3% romu.

Jaunajā sadaļā “Sociālā iekļaušana” ir apkopota informācija par 12 Latvijas sabiedrības grupām, kuras ir pakļautas sociālas atstumtības riskam2, t.sk. personām ar invaliditāti, trūcīgām personām, bezdarbniekiem, etnisko minoritāti – romiem, pirmspensijas un pensijas vecuma personām, u.c.

Riska grupu sociālekonomiskā situācija izvērtēta septiņās tēmās: nabadzība, materiālā un sociālā nenodrošinātība, iespējas nodrošināt pamatnepieciešamības, mājokļa apstākļi, izglītība, veselība, nodarbinātība.

Metodoloģiskā informācija

1Romi jeb čigāni – saskaņā ar tautību klasifikatoru.

2Sociālās atstumtības riskam pakļautās iedzīvotāju grupas ir tādas, kurām liegtas vai apgrūtinātas iespējas iegūt pietiekamus ienākumus, saņemt dažādus pakalpojumus un preces, kuras ir būtiski nepieciešamas pilnvērtīgai funkcionēšanai sabiedrībā. Avots: Labklājības ministrija.

Dati par romiem sagatavoti no administratīvajos datu avotos pieejamās informācijas.

Izglītības līmenis norādīts pēc starptautiskās standartizētās izglītības klasifikācijas ISCED-2011. Pašreizējās LR izglītības sistēmas klasifikācijas atbilstība ISCED-2011 klasifikācijai noteikta Ministru kabineta 2017.gada 13.jūnija noteikumos Nr. 322 “Noteikumi par Latvijas izglītības klasifikāciju”