Atpakaļ

Talsu novada deputāti paplašina atbalsta saņēmēju loku dzīvokļu jautājumos

Talsu novada deputāti 3. novembra domes ārkārtas sēdē apstiprināja lēmumu par saistošo noteikumu „Kārtība, kādā Talsu novada pašvaldība sniedz palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” izdošanu jaunā redakcijā. Saistošie noteikumi nosaka personas, kuras ir tiesīgas saņemt pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā, kā arī kārtību, kādā tiek piešķirts pašvaldības sociālais dzīvoklis.

Ar 2022. gada 15. janvāri spēku zaudējis likums „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” un ir veikti grozījumi likumā „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”, nosakot šaurāku loku personām, kuras tiesīgas īrēt sociālo dzīvokli.

Izvērtējot nepieciešamību aktualizēt esošo saistošo noteikumu redakciju Talsu novadā, tika sagatavoti grozījumi saistošajos noteikumos. Šie noteikumu grozījumi nosaka kārtību, kādā pašvaldība sniedz sociālo palīdzību, izīrējot sociālos dzīvokļus, to personu loku, kuras ir tiesīgas īrēt sociālos dzīvokļus, kā arī sociālo dzīvokļu un sociālo dzīvojamo māju uzturēšanas, apsaimniekošanas, pārvaldīšanas un uzskaites kārtību, to veidošanas un finansēšanas principus.

Talsu novada Dzīvokļu komisija veica esošo sociālo dzīvokļu īrnieku izvērtējumu un konstatēja, ka 49 īrnieki neatbilst normatīvajā aktā ietvertajiem kritērijiem, lai īrētu sociālo dzīvokli, no tām lielākā grupa ir vecuma pensijas vecumu sasniegušas personas – kopumā 27.

Saistošo noteikumu grozījumi paredz, ka papildus likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” norādītajām personu kategorijām ir paplašināts palīdzības dzīvokļa jautājumu risināšanā saņēmēju loks un sociālo dzīvokli tiesības būs īrēt vecuma pensijas vecumu sasniegušām personām, kuras uz 2023. gada 1. janvāri īrē sociālo dzīvokli.

Jaunie saistošie noteikumi stāsies spēkā pēc to apstiprināšanas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā.