Atpakaļ

Vairums patērētāju rēķinu apmaksai izmanto internetbanku, nevis citu norēķinu platformu sniegtās iespējas

Konkurences padome (KP), vērtējot konkurences apstākļus rēķinu nosūtīšanas platformu tirgū, kuras izmanto kapitālsabiedrības, norāda, ka kapitālsabiedrībām ir jānodrošina patērētājiem brīvas izvēles iespējas attiecībā uz maksājuma pakalpojuma sniedzēja izvēli, kā arī maksājuma ierosināšanu.

KP veica tirgus izpēti, pamatojoties uz topošajiem Finanšu ministrijas 2023. gada grozījumiem likumā “Par grāmatvedību”, kas noteiks obligātu prasību kapitālsabiedrību e-rēķinu lietošanai elektroniskā formā no 2025. gada, kā arī, novērojot pieaugošo regularitāti publisku personu kapitālsabiedrību līgumu slēgšanā ar ārvalstu komersanta Bill.me Latvijas filiāli, kapitālsabiedrībām nodrošinot saviem klientiem rēķinu izrakstīšanas pakalpojumu caur Bill.me platformu. Izpētes mērķis, ņemot vērā plānotos likuma grozījumus, bija pārliecināties par platformas Bill.me faktisko izmantošanas apjomu kapitālsabiedrībās, kā arī to, vai kapitālsabiedrības nerada nepamatotas priekšrocības vienam konkrētam tirgus dalībniekam.

KP izpētes ietvaros aptaujāja atlases kārtībā izvēlētas publisko personu kapitālsabiedrības. Aptaujas dati norāda, ka Bill.me platforma tiek izmantota, pateicoties tās bezmaksas pieejamībai, neradot papildu izdevumus nedz kapitālsabiedrībām, nedz patērētājiem. Vienlaikus platforma spēj nodrošināt dažādu procesu automatizāciju, piemēram, skaitītāju rādījumu saņemšanu vai atgādinājumu nosūtīšanu klientiem par skaitītāju rādījumu iesniegšanas vai rēķina samaksas termiņu. KP secina, ka Bill.me pakalpojuma izmantošana nav obligāta un vienmēr klientiem pastāv iespēja pašiem veikt norēķinus internetbankā, nemaksājot komisijas maksu par rēķinu apmaksu.

Uzraudzības laikā KP konstatēja, ka vairums klientu norēķinus par saņemtajiem pakalpojumiem veic ar interneta bankas starpniecību, neizmantojot citus rēķinu apmaksas veidus, tajā skaitā Bill.me sniegtos pakalpojumus. Savukārt kopējais summas apjoms, kuru patērētāji samaksājuši Bill.me platformā, izmantojot integrēto rēķinu apmaksas iespēju, ir neliels.

Noslēdzot tirgus uzraudzību, KP atgādina, ka publisko personu kapitālsabiedrībām, slēdzot līgumus ar maksājumu pakalpojumu sniedzējiem, jānodrošina, ka patērētājs pats var izvēlēties maksājuma pakalpojuma sniedzēju un viena konkrēta maksājumu pakalpojuma sniedzēja izmantošana nedrīkst būt obligāta. Tādējādi sniedzot iespēju patērētājam pašam ierosināt maksājuma veikšanas procesu. Vienlaikus KP vērš uzmanību publisko personu kapitālsabiedrībām par nepieciešamību, izvēloties maksājumu pakalpojumu sniedzējus, veikt kvalitatīvi izstrādātu tirgus izpēti, tādējādi samazinot konkurences risku iespējamību.

***

Lai veiktu izpēti, KP izmanto gan Patērētāju tiesību aizsardzības centra viedokli un Iepirkumu uzraudzības biroja viedokli un sniegtos datus, kā arī noskaidro informāciju no tirgus dalībniekiem un publisku personu kapitālsabiedrībām.