Atpakaļ

Šonedēļ Talsu novadā sāks kultūras, sporta un tūrisma jomu reorganizāciju

Šonedēļ Talsu novadā sāks kultūras, sporta un tūrisma jomu reorganizāciju.

Talsu novada pašvaldības domes sēdē nolemts pārmaiņu procesu sākt šodien, bet noslēgt – novembrī.

Kā norāda Fedko, reorganizācijas mērķis ir saistīts ar Kultūras centru likumu un vēlmi uzlabot kultūras, sporta un tūrisma jomās iesaistīto institūciju darba efektivitāti, tai skaitā arī mazināt administratīvo slogu.

Strukturālās izmaiņas paredz Kultūras un sporta attīstības nodaļas (KSAN) Kultūras daļu iekļaut Talsu Tautas nama pakļautībā, izveidojot Metodisko nodaļu, Sporta daļu – Talsu pilsētas pārvaldē, savukārt Tūrisma informācijas daļu pārveidot par atsevišķu Tūrisma nodaļu Centrālajā pārvaldē.

Kultūras centru likums nosaka, ka līdz gada beigām pašvaldībai vismaz vienam esošam kultūras centram jānosaka metodiskā kultūras centra statuss. Tas paredz papildus ierastajām kultūras iestāžu funkcijām veikt arī citas, piemēram, nodrošināt informācijas un pieredzes apmaiņu starp pašvaldības kultūras institūcijām, sniegt tām konsultatīvu un metodisku palīdzību, koordinēt un popularizēt to darbu, nodrošināt pašvaldības attīstības plānošanas dokumentos paredzēto uzdevumu pildīšanu un organizēt pasākumus, festivālus, izstādes, kā arī citas publiskas novada, nacionāla vai starptautiska līmeņa aktivitātes.

Talsu novada domes priekšsēdētājas vietnieks Aldis Pinkens (JV) uzsver, ka, salīdzinot KSAN un novada lielākās kultūras iestādes – Talsu Tautas nama – nolikumus un faktisko darbību, secināts, ka daļa no funkcijām un uzdevumiem sakrīt.

“Tā kā nodaļa pēc būtības nav kultūras satura radītāja, bet gan vairāk administratīva darba veicēja, tad ir pašsaprotami, ka šo metodisko darbu Talsu novadā veic tieši Talsu Tautas nams,” paskaidroja Pinkens.

Talsu Tautas namā paredzēts izveidot Metodisko daļu. Tajā turpināt darbu piedāvās līdzšinējiem KSAN Kultūras daļas darbiniekiem, kuru atbildībā, tāpat kā līdz šim, būtu noteikta metodiskā atbalsta institūcijas uzdevumu un funkciju izpilde kultūras jomā, kā arī citi ar novada kultūras dzīvi saistīti kopīgi organizējami jautājumi, piemēram, Dziesmu svētku procesa nodrošināšana.

Pinkens uzsver, ka lai arī KSAN nolikumā minēts, ka tā veic novada kultūras iestāžu pārraudzību, faktiski tas nenotiek un, ņemot vērā valsts pārvaldē noteiktos institucionālās uzbūves un padotības principus, tas nemaz nevar notikt. Metodisku atbalstu sniedzošai institūcijai ir vienkārši jāsadarbojas un jāpalīdz iesaistītajiem un to vislabāk varētu veikt tieši kultūras iestādes. Valsts pārvaldei ir pienākums organizēt darbu pēc iespējas efektīvi, pastāvīgi pārbaudot savu institucionālo sistēmu, ja nepieciešams, pilnveidot to, izvērtējot arī funkciju apjomu, nepieciešamību un koncentrācijas pakāpi, skaidro Pinkens.

Domes lēmums paredz Talsu Tautas namam noteikt metodiskā kultūras centra statusu no 1.novembra ar nosaukumu Talsu Kultūras centrs. Talsu Tautas nama direktore Dace Obodovska nosaukuma maiņu skaidro, ka Talsu Tautas nams vēsturiski celts kā sadraudzīgais pilsētas nams, tādēļ arī pieņemts lēmums nosaukumā neiekļaut novada vārdu.

Savukārt KSAN Sporta daļas tālāko darbu deputātu vairākums saredz Talsu pilsētas pārvaldes sastāvā. Patlaban KSAN Sporta daļas funkcijas veic divi darbinieki, no kuriem viens ir daļas vadītājs, kura pienākums pašlaik ir pārraudzīt un metodiski vadīt pašvaldības sporta nozari, savukārt otrs ir atbildīgs par sporta būvju un infrastruktūras uzturēšanu, apsaimniekošanu un attīstību Talsu pilsētā.

Pinkens skaidro, ka sporta infrastruktūras uzturēšana skar saimnieciskus jautājumus un nav jābūt sportistam, lai tos veiktu. Savukārt sporta daļas vadītāja līdzšinējais darbs lielākoties attiecas tieši uz Talsu pilsētu. Citās novada administratīvajās teritorijās šādi sporta dzīves vadītāji jau ir iekļauti attiecīgās pārvaldes sastāvā, norāda Pinkens.

Savukārt, lai radītu uzrāvienu tūrisma jomā, tiks izveidota atsevišķa Tūrisma nodaļa, kas pastāvīgi būtu atbildīga par tūrisma nozares attīstību Talsu novadā. Pinkens akcentē, ka tūrisma joma administratīvajā izpratnē ir visvairāk sakārtota, ir arī spēkā Talsu novada tūrisma plāns 2022.-2025.gadam, atšķirībā no pārējām divām jomām, kur politikas jeb attīstības plānošanas dokumenta nav. Tūrisma daļai pašlaik esot arī nepieciešamie resursi, kas ļauj veidot atsevišķu nodaļu ar tālejošu mērķi – nodrošināt plānā noteiktā vīzijas realizāciju.

Līdz 30.septembrim iestāžu vadītājiem jāinformē darbinieki par plānotajām izmaiņām, kā arī jāsagatavo un jāveic izmaiņas struktūrvienību darbinieku amatu aprakstos un jāapstiprina struktūrvienību nolikumi. Līdz 2.oktobrim Centrālās pārvaldes Personāla vadības nodaļai jāiesniedz Talsu novada pašvaldības domei apstiprināšanai nepieciešamie grozījumi Talsu novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā, kas saistīti ar izmaiņām amatu katalogā.

Savukārt līdz 2.novembrim Centrālās pārvaldes Finanšu un grāmatvedības nodaļai jāsagatavo grozījumi budžetā.