Atpakaļ

Talsu novada pašvaldība šogad plāno tērēt 55,26 miljonus eiro

Talsu novada pašvaldība šogad plāno tērēt 55,26 miljonus eiro, liecina 3.februārī Talsu novada domes ārkārtas sēdē apstiprinātais pašvaldības budžets. Budžets tika pieņemts ar 14 deputātu balsīm “par”, četrām “pret” un vienam deputātam klāt neesot.

Talsu novada domes priekšsēdētāja Sandra Pētersone (NA) informēja, ka Talsu novada pašvaldība šī gada pirmajā pusē plāno izskatīt un apstiprināt Talsu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2022.-2040.gadam un Talsu novada attīstības programmu 2022.-2028.gadam, izvirzot stratēģiskos mērķus un ilgtermiņa prioritātes novada attīstībai. Lai arī dokumentu apstiprināšana vēl ir priekšā, tomēr skaidri iezīmējas piecas vidēja termiņa prioritātes, kas ir pamats rīcību un investīciju plānam. Tās ir pilsoniski aktīva, iekļaujoša, ģimeniska un izglītota kopiena, radoša, enerģiska un veselīga sabiedrība, mājoklis, vide un mobilitāte, konkurētspējīga un atpazīstama uzņēmējdarbības vide, efektīva, iedzīvotājiem tuva, klientorientēta pašvaldība. Pētersone norādīja, ka izvirzīto prioritāšu realizēšanai plānoti ieguldījumi gan no pašvaldības, gan no Eiropas Savienības (ES) fondu, gan no valsts budžeta līdzekļiem.

Domes priekšsēdētāja atzina, ka šī gada pašvaldības budžeta plānošana, kas ietver gan iestāžu ikdienas uzturēšanas izdevumus, gan ieguldījumus novada attīstībā kopumā, bijusi gana sarežģīta, jo budžeta plānošana sākta pagājušā gada oktobrī jaunā uzskaites programmā un to sākotnēji veica iestāžu vadītāji. Iepriekšējos novados līdz šim bijuši atšķirīgi budžeta plānošanas principi un uzskaites metodika.

Apvienotā Talsu novada 2022.gada budžeta ieņēmumi paredzēti 45 447 064 eiro. Tie kopā ar 2021.gada budžeta atlikumu un iecerēto aizņēmumu Valsts kasē radīja iespēju plānot izdevumus 55 260 331 eiro apmērā.

Izdevumu plānošanas galvenie principi paredzēja iekļaut finansējumu iestāžu, pārvalžu un struktūrvienību saimnieciskajai darbībai, komunālo pakalpojumu un apkures izmaksu segšanai, noslēgtajiem uzturēšanas un pakalpojumu līgumiem, pašvaldības darbinieku atalgojumam.

Talsu novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus veido iedzīvotāju ienākuma nodoklis – 18 339 235 eiro, nekustamā īpašuma nodoklis – 2 734 371 eiro, maksas pakalpojumi – 3 073 366 eiro, valsts un pašvaldību nodevas – 50 920 eiro, dabas resursu nodoklis – 400 000 eiro, zvejas tiesību noma – 13 306 eiro, ieņēmumi no pašvaldības īpašumu atsavināšanas – 513 171 eiro, valsts budžeta transferti – 20 004 786 eiro, pašvaldību budžetu transferti – 158 520 eiro, dažādi nenodokļu ieņēmumi, un soda naudas – 159 389 eiro.

Budžeta izdevumi paredzēti pašvaldības darbības nodrošināšanai, finanšu vadībai un klientu apkalpošanai 4 329 654 eiro jeb 7,83%, sabiedriskajai kārtībai un drošībai – 829 730 eiro jeb 1,50%, ekonomiskajai darbībai – 2 790 821 eiro jeb 5,05%, vides aizsardzībai – 1 868 685 eiro jeb 3,38%, teritorijas un mājokļu apsaimniekošanai – 9 179 781 eiro jeb 16,61%, veselībai – 70 527 eiro jeb 0,13%, atpūtai, kultūrai, sportam un reliģijai – 6 957 567 eiro jeb 12,59%, izglītībai – 22 747 516 eiro jeb 41,16%, sociālajai aizsardzībai – 6 486 050 eiro jeb 11,74%.

Jau tradicionāli lielākā daļa budžeta izdevumu attiecas uz izglītības jomu, kur paredzēti līdzekļi pedagogu atalgojumam, mācību procesa un interešu izglītības nodrošināšanai, mācību līdzekļu un materiālu iegādei, skolēnu pārvadājumiem. Budžetā iekļauts finansējums 70 000 eiro apmērā pirmsskolas izglītības iestāžu mācību vides uzlabošanai. Tāpat pašvaldība nodrošinās brīvpusdienas plašākai mērķauditorijai, papildu valsts apmaksātajām brīvpusdienām 1.-4. klašu skolēniem. Talsu novadā brīvpusdienas saņems bērni pēdējā mācību gadā bērnudārzā pirms skolas gaitu uzsākšanas, pirmsskolas vecuma bērni, kuri apgūst speciālās izglītības programmas, pirmsskolas vecuma bērni ar smagu pārtikas nepanesību, skolēni no 5. līdz 7.klasei, daudzbērnu ģimeņu, maznodrošināto un trūcīgo personu bērni.

Izdevumus teritoriju un mājokļu apsaimniekošanā rada būvprojektu izstrāde, pašvaldības īpašumu sakārtošana, ielu apgaismojuma nodrošināšana, ieguldījumi publiskās infrastruktūras attīstībā, ūdenssaimniecības nodrošināšanā Talsos.

Vides aizsardzības jomā tiek ieskaitīti izdevumi, kur tiek izmantoti katrai teritorijai pieejamie dabas resursu nodokļa ieņēmumi, atkritumu apsaimniekošana, atsevišķu attīstības projektu īstenošana, piemēram, ūdensteces uzlabošana Engures ezerā, Sasmakas ezera apsaimniekošanas plāna izstrāde, jahtu ostu infrastruktūras un ostu tīkla attīstība Rojā. Savukārt ekonomisko izdevumu kategorijā ietilpst ceļu būvniecības un uzturēšanas izdevumi novadā.

Izdevumi atpūtā, kultūrā, sportā un reliģijā nepieciešami, lai nodrošinātu attiecīgo iestāžu darbu un piedāvātu novada iedzīvotājiem kvalitatīvus un daudzveidīgus pasākumus un aktivitātes. Piemēram, ārpasaules mūzikas Tiguļkalnā norisei piešķirti 25 000 eiro, filmas “Kalendārs mani sauc” uzņemšanai paredzēti 40 000 eiro, kino un mākslas festivālam “RojaL” piešķirti 12 500 eiro, bet “Rally Liepāja” Talsu posmam – 36 000 eiro. Šajā izdevumu kategorijā ietilpst finansējums arī Sabiles kultūras nama atjaunošanai, Rojas muzeja labiekārtošanai, jaunu programmu iegādei un eksponātu atjaunošanai.

Talsu novada iedzīvotājiem tiek nodrošināts daudzveidīgs sociālais atbalsts – gan valsts noteiktais, gan pašvaldības piedāvātais papildu atbalsts. Pašvaldības papildu iniciatīvām atvēlēti 199 410 eiro, bet citiem pabalstiem, mājokļa pabalstam, garantētā minimālā ienākuma pabalstam, pabalstam audžuģimenēm, 1 124 119 eiro. Iedzīvotāji var saņemt arī sociālos pakalpojumus, piemēram, ilgstošo sociālo aprūpi, dienas aprūpes centra pakalpojumus pieaugušām personām ar garīga rakstura traucējumiem, rehabilitācijas pakalpojumus bērniem, aprūpi mājās, kas izmaksās 1 193 156 eiro.

Arī šajā gadā Talsu novada pašvaldība nodrošinās līdzfinansējumu dažādiem iedzīvotāju atbalstu veidiem, piemēram, uzņēmējdarbības atbalstam konkursā “Dari Talsu novadam” 15 000 eiro, daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmu labiekārtošanai 24 000 eiro, ēku energoefektivitātes paaugstināšanai daudzdzīvokļu mājām 10 000 eiro, vecpilsētu ēku restaurācijai 30 000 eiro, kanalizācijas sistēmas pieslēgumu izbūvei 30 000 eiro, biedrību projektu realizēšanai 30 000 eiro.

Šogad Talsu novada budžetā paredzēts finansējums gan infrastruktūras projektu īstenošanai, gan būvniecības dokumentācijas izstrādei. Šogad tiks pabeigti vairāki iepriekš iesākti projekti, piemēram, Ķēniņkalna apkārtnes labiekārtošana Talsos, Sabiles kultūras nama pārbūve, Rojas muzeja fasādes atjaunošana, pievedceļu sakārtošana pie pludmales Rojā, asfaltbetona seguma uzklāšana Kanāla un Ceriņu ielā Mērsragā. Paredzēts ieguldīt finansējumu arī tirdzniecības vietas izveidē Kolkā un Mērsraga tautas nama teritorijas labiekārtošanā.

Plānots sagatavot nepieciešamo dokumentāciju multifunkcionālā sporta un rekreācijas kompleksa iepirkuma procedūrai, veikt ekspertīzi Vandzenes pirmsskolas izglītības iestādes “Zīlīte” būvprojektam, izstrādāt būvprojektu Eksporta ielas pārbūvei un Dundagas ielas Talsos atjaunošanai, aktualizēt Valdemārpils sporta laukuma būvprojektu, izstrādāt Talsu Valsts ģimnāzijas virtuves telpu atjaunošanas un projekta “Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve dabas parkā “Abavas senleja”” būvprojektu, kā arī izstrādāt bērnu rotaļu laukuma Talsos būvprojektu.

Šo dokumentu izstrāde un aktualizācija nepieciešama, lai pašvaldība varētu operatīvi reaģēt, tiklīdz rodas aizņemšanās vai projektu finansējuma piesaistes iespējas, vai tiek rasta iespēja kādu no šiem darbiem paveikt ar pašvaldības finansējumu.

Talsu novada budžeta iespējas ir ierobežotas, tās nesedz visas nepieciešamības, tāpēc aktuālie darbi, kam nav pieticis finansējums, iekļauti atlikto darbu sarakstā. Līdz 31.martam Talsu novada pašvaldības izpilddirektorei Ievai Krēķei jāsagatavo šo darbu saraksts prioritārā secībā un jāiesniedz izskatīšanai Talsu novada domes deputātiem.

Šā gadā budžetā nav iekļauts finansējums arī Talsu tirgus atjaunošanai un Talsu Galvenās bibliotēkas teritorijas otrās kārtas labiekārtošanai. Jau pērn Talsu tirgus atjaunošanai izstrādātas sešas apliecinājuma kartes un tika demontētas āra nojumes. Plānots, ka Talsu tirgus atjaunošana izmaksās 714 633 eiro, bet tuvākajā laikā tiks izsludināts iepirkuma konkurss.

Savukārt Talsu Galvenās bibliotēkas otrās kārtas labiekārtošanai jau ir noslēdzies iepirkums. Šo projektu realizācijai pašvaldībai būs iespēja ņemt aizņēmumu Valsts kasē. Līdzīgi tiks meklētas iespējas paveikt arī citus novadā nepieciešamos darbus.

Lai nodrošinātu lielāku iedzīvotāju iesaisti pašvaldības darbā un lēmumu pieņemšanā, sadarbībā ar Talsu novada fondu šogad notiks iedzīvotāju forums. Tāpat iespējami īsā laikā jāatrisina jautājums par pagasta pārvalžu apvienību izveidošanu un pārvaldnieku iecelšanu amatos, dienaskārtībā jābūt iedzīvotāju padomju izveidei, uzsvēra Pētersone.