Atpakaļ

Durbē atjauno Skolas ielas posmu

Atbilstoši Ministru kabineta 2022. gada 8. februāra noteikumiem Nr.112 “Kārtība, kādā piešķiramas un izlietojamas mērķdotācijas investīcijām pašvaldībām”, sagatavots augstas gatavības investīciju projekta pieteikums “Skolas ielas pārbūve posmā no Skolas ielas 3 līdz Sporta ielai, Durbē”.

Šī gada 31. maijā   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija apstiprināja iesniegto projekta pieteikumu. Paralēli projektu vērtēšanas periodam projektu vadītāja sagatavoja iepirkumu dokumentāciju būvdarbiem un būvuzraudzībai. 30. jūnijā Dienvidkurzemes novada pašvaldība ar Valsts reģionālo attīstības aģentūru noslēdza vienošanos par valsts budžeta finansējuma saņemšanu investīciju projekta īstenošanai.

Jau 1. augustā uzsākti darbi pie Skolas ielas posma pārbūves. Būvdarbus veic SIA “CTB” saskaņā ar SIA “VCI” izstrādāto tehnisko dokumentāciju. Autoruzraudzību veic SIA “VCI”, bet būvuzraudzību SIA “SB Uzraudzība”. Būvdarbu izmaksas sastāda 240 996,83 EUR (t. sk. PVN), no kura 85 % ir valsts budžeta finansējums, bet 15 % pašvaldības budžeta finansējums.

Īstenojot projektu, tiks uzlabota pašvaldības satiksmes infrastruktūra – Skolas iela  Durbē (posmā no Skolas ielas 3 līdz krustojumam ar Sporta ielu) vairāk kā 300 m garumā. Objektu plānots nodot ekspluatācijā līdz 2023. gada jūlijam.

Agrāk šī iela bija ar bruģa segumu, 20. gs. 80-jos gados laukakmeņu bruģa segumam uzklāts asfalta segums, nemainot ceļa pamata konstruktīvos slāņus, līdz ar to ielai ir zema nestspēja. Ievērojot pieaugušo komersantu un lauksaimniecības darbības intensitāti un transportlīdzekļu masu, ir izveidojusies deformācija kā ceļa segā, tā arī konstruktīvo slāņu līmenī. Turklāt 2019. gadā VAS ”Latvijas autoceļu uzturētājs” ir izbūvējis reģionālo sāls un kaisāmā materiāla noliktavu, kas nodrošina valsts ceļu uzturēšanu plašā teritorijā, kas palielina ceļa posma noslodzi. Šis ielas posms nodrošina piekļuvi zemnieku saimniecību un komersantu apsaimniekotajām teritorijām apmēram 4200 ha platībā. Minētā iela vēl tiek izmantota sabiedriskā transporta maršrutos un skolēnu pārvadājumiem, kā arī nodrošina piekļūšanu pašvaldības infrastruktūras objektiem. Ielas posms ir stratēģiski svarīgs uzņēmējiem, nokļūstot ražošanas teritorijās, kā arī tas nodrošina piekļuvi pašvaldības pakalpojumu sniegšanas vietām – pārvaldei, bibliotēkai, izglītības iestādei, siltumapgādei u. c.

Ņemot vērā sākotnējo ielas izveidi, tai nav nodrošināta atmosfēras nokrišņu novadīšana lietus ūdens sistēmā. Projektam ir arī būtiska nozīme vides aizsardzības prasību izpildē, jo tiks nodalīti atmosfēras nokrišņi, t. i., netiks ievadīti sadzīves kanalizācijas sistēmā, kas radīja riskus sadzīves notekūdeņu drošai apsaimniekošanai, it īpaši stipru nokrišņu periodā.