Tija, Saiva, Sentis, Santis, Saivis
Iesūti
Atpakaļ

Liepājā par 3,497 miljoniem eiro veiks Karostas kanāla sanācijas darbus

SIA “Eko osta” par 3,497 miljoniem eiro veiks Liepājas ostas Karostas kanāla sanācijas darbus un izņems vēsturiski piesārņoto nogulumu, informēja Liepājas Liepājas Speciālās ekonomiskās zonas (SEZ) pārstāvji.

Liepājas SEZ pārvalde ar “Eko osta” noslēgusi līgumu, kas paredz, ka sanācijas darbi jāuzsāk pēc Karostas kanāla sanācijas programmas izstrādāšanas un apstiprināšanas, bet ne vēlāk kā 2023.gada 1.aprīlī, un jāpabeidz līdz 2023.gada 30.novembrim. Līguma ietvaros plānots izsmelt ap 164 000 kubikmetru piesārņoto nogulu un līguma kopējā summa ir 3 497 260 eiro.

Liepājas SEZ pārvalde turpina īstenot projektu “Vēsturiski piesārņotas vietas Liepājas ostas Karostas kanāla sanācijas darbi” ar mērķi samazināt Karostas kanāla vēsturiski piesārņoto nogulumu negatīvo ietekmi uz vidi, cilvēku veselību un Baltijas jūras ekoloģisko stāvokli. Mērķa sasniegšanai sanācijas darbu ietvaros no kanāla gultnes tiks izņemti likumdošanas normām neatbilstoši nogulumi, kuros ir ieslēgtas 400 tonnas bīstamās ķīmiskās vielas. Projekts tiek finansēts Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.-2021.gada perioda programmas “Klimata pārmaiņu mazināšana, pielāgošanās tām un vide” ietvaros.

Liepājas SEZ pārvaldnieks Uldis Hmieļevskis norāda, ka tas ir ilgi plānots un unikāls projekts, kas ļaus Liepājas SEZ pārvaldei sasniegt vairākus mērķus, gan risinot vides un ekoloģijas jautājumus Baltijas jūras reģionā, gan dzēšot to no Helsinku komisijas (HELCOM) Baltijas jūras “karsto punktu” saraksta, gan paverot iespējas nākotnē turpināt attīstīt aktīvu uzņēmējdarbību Karostas kanāla baseinā un tam pieguļošajās teritorijās.

Savukārt, projekta vadītājs Ivo Koliņš norāda, ka, īstenojot projektu, ieguvēja būs visa sabiedrība, jo tiks veicināti HELCOM Baltijas jūras Rīcības plāna mērķi un rīcību sasniegšana – atjaunot Baltijas jūras labu ekoloģisko stāvokli – nodrošināta jūras ekoloģiskā daudzveidība un dinamika, tīrība, veselība un produktivitāte jūrai raksturīgajos apstākļos, kur jūras vide tiek izmantota ilgtspējīgi, saglabājot jūras ūdeņu izmantošanas potenciālu šai un turpmākajām paaudzēm. Projekta rezultāta Liepājas pilsētas iedzīvotāji turpmāk netiks pakļauti vēsturiskā piesārņojuma iedarbības riskam un tiks būtiski uzlabots jūras ekoloģiskais stāvoklis un apkārtējās vides kvalitāte.

Šis ir turpinājums iepriekšējām aktivitātēm Liepājas ostas Karostas kanāla attīrīšanā. Piesaistot Eiropas Savienības (ES) Kohēzijas fonda finansējumu, līdz 2015.gadam tika īstenots projekts “Vēsturiski piesārņotas vietas Liepājas ostas Karostas kanāla attīrīšana I kārta”, kura ietvaros no kanāla 78 hektāru platībā tika izcelts un utilizēts liela apjoma tehnogēnais piesārņojums (metāllūžņi, betona masīvi, koksne), kā arī vispiesārņotākajā iecirknī 10 hektāru platībā tika izņemti ap 60 000 kubikmetri piesārņoto nogulumu, kas tika deponēti īpaši aprīkotā deponēšanas vietā Karostas kanāla austrumu galā. Projekta realizācijas rezultātā būtiski uzlabojās kanāla kopējais ekoloģiskais stāvoklis kanālā – naftas produktu un smago metālu koncentrācijas nogulumos samazinājās vairākas reizes, tomēr to koncentrācijas vēl aizvien neatbilst Ministru Kabineta noteikumu prasībām.

Liepājas ostas Karostas kanāla attīrīšana ir unikāls projekts Eiropas mērogā, līdz ar to projekta rezultātiem ir jāatbilst labākajai praksei vides aizsardzības projektu realizācijā. Viens no projekta partneriem – Norvēģijas Ūdens pētījumu institūts (NIVA), projektā piedalās ar mērķi demonstrēt piemērus par līdzīgu objektu sanācijas darbu realizāciju Norvēģijā un sniegt zināšanas Latvijas speciālistiem, kas būs atbildīgi par sanācijas rezultātā sasniegto mērķu uzturēšanu nākotnē.

Liepājas ostas Karosta kanāla sanācijas darbus īstenos projekta “Vēsturiski piesārņotas vietas Liepājas ostas Karostas kanāla sanācijas darbi” ietvaros, kuru īsteno Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde, sadarbībā ar Norvēģijas Ūdens pētījumu institūtu un biedrību “Baltijas krasti”.