Atpakaļ

Notiks sabiedriskā apspriešanas sanāksme neklātienes formā par SIA “VPSP” vēja elektrostaciju būvniecību Saldus novadā

Saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumu sabiedriskā apspriešanas sanāksme norisināsies neklātienes formā (attālināti) 2022. gada 25. jūlijā plkst. 17.00. Saite uz virtuālo sanāksmes telpu, kā arī pievienošanās instrukcija tiks publicēta SIA „Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” tīmekļa vietnes www.environment.lv sadaļā “Aktualitātes”.

Informācija par sabiedrisko apspriešanu: sabiedriskā apspriešana norisināsies no 2022. gada 12. jūlija līdz 11. augustam. Sagatavotais ziņojums sākot ar 2022. gada 12. jūliju būs pieejams:

  • Saldus novada pašvaldībā (adrese: Striķu iela 3, Saldus) darba laikā;
  • Saldus novada Kursīšu pagasta pārvaldē (adrese: Kalna iela 2, Kursīšu pagasts, Saldus novads) darba laikā;
  • Saldus novada Novadnieku pagasta pārvaldē (adrese: “Mežvidi”, Novadnieku pagasts, Saldus novads) darba laikā;
  • SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” tīmekļa vietnes www.environment.lv sadaļā “Aktualitātes”

Sanāksmes laikā tiks sniegta informācija par paredzēto darbību un sagatavoto ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu, kā arī būs iespēja uzdot jautājumus un saņemt uz tiem atbildes. Ja norādītajā laikā nevarēsiet pievienoties sanāksmei tiešsaistē, Jums būs iespēja noskatīties sanāksmes ierakstu, kas pēc sanāksmes tiks publicēts tīmekļa vietnē www.environment.lv. Ja noskatoties ierakstu Jums radīsies kādi jautājumi par paredzēto darbību vai ietekmes uz vidi novērtējuma procesu, lūdzam tos līdz 2022. gada 1. augustam nosūtīt uz elektroniskā pasta adresi vejaparks@environment.lv. Uz visiem jautājumiem, kas šajā laikā tiks saņemti, sniegsim rakstiskas atbildes, kuras adresātiem nosūtīsim, izmantojot elektronisko pastu.

Rakstisku priekšlikumu iesniegšana: Rakstiskus priekšlikumus un viedokļus par ziņojumu līdz 2022. gada 11. augustam aicinām iesniegt Vides pārraudzības valsts birojā, sūtot tos uz adresi Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045 (tālr. 67321173, elektroniskā pasta adrese: vpvb@vpvb.gov.lv tīmekļa vietnes adrese www.vpvb.gov.lv).

Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums

Kopsavilkums