Atpakaļ

NVA aicina darba devējus pieteikties vajadzīgo darbinieku praktiskai apmācībai darba vidē

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) aicina darba devējus pieteikties vajadzīgo darbinieku praktiskai apmācībai Eiropas Sociālā fonda “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” pasākumā “Apmācība pie darba devēja”, informēja NVA.

Darba devējiem tā ir iespēja ar NVA finansiālu atbalstu sagatavot viņiem nepieciešamos darbiniekus, īstenojot bezdarbnieka statusā NVA reģistrēto klientu apmācību darba vidē otrā, trešā vai ceturtā profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesionālās kompetences ieguvei. Pieteikumus vajadzīgo darbinieku praktiskai apmācībai pieņem visas NVA filiāles visā Latvijā.

Praktiskās apmācības ilgums ir pielāgots apgūstamās profesionālās kvalifikācijas līmenim, piemēram, otrajam profesionālās kvalifikācijas līmenim tie ir divi mēneši, trešajam – trīs mēneši, bet ceturtajam – četri mēneši.

Darba devējam, kurš apmāca NVA reģistrēto klientu savā uzņēmumā, NVA piešķir dotāciju apmācāmā ikmēneša darba algai. Otrajam profesionālās kvalifikācijas līmenim tie ir 300 eiro mēnesī, bet trešajam un ceturtajam – 350 eiro.

NVA apmaksā izdevumus par normatīvajos aktos paredzēto obligāto veselības pārbaudi māceklim līdz 50 eiro, piešķir vienreizēju dotāciju normatīvajos aktos paredzētajiem individuālajiem aizsardzības līdzekļiem līdz 100 eiro, kā arī vienreizēju dotāciju darba vietas pielāgošanai māceklim ar invaliditāti līdz 1000 eiro. NVA piešķir dotāciju arī darba vadītāja algai – 10 eiro par katru mācekļa praktiskās apmācības dienu. Viens darba vadītājs var vadīt darbu ne vairāk kā diviem mācekļiem.

Ja praktiskās apmācības īstenošanas vieta atrodas vismaz 15 kilometru attālumā no apmācāmā deklarētās dzīves vietas, viņš var saņemt no NVA reģionālas mobilitātes atbalstu – līdz 10 eiro dienā transporta izdevumu vai līdz 200 eiro dzīvojamās telpas īres izmaksu kompensācijai.

Savukārt darba devējam jānodrošina māceklim darba alga tādā apmērā, lai kopā ar NVA dotāciju tās apmērs būtu ne mazāks par valstī noteiktās minimālās algas apmēru. Darba devējam jāveic arī valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, bet ja praktiskajā apmācībā tiek iesaistīts māceklis ar invaliditāti, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas no apmācāmā algas dotācijas daļas nodrošina NVA.

Pasākuma “Apmācība pie darba devēja” īstenošanai aicināti pieteikties komersanti, pašnodarbinātās personas, ārstniecības iestādes, kā arī biedrības vai nodibinājumi, izņemot politiskās partijas un izglītības iestādes. Darba devējam NVA reģistrētā klienta praktiskai apmācībai ir jānodrošina no jauna izveidota darba vieta vai darba vietai jābūt vakantai saistībā ar darba tiesisko attiecību izbeigšanu uz darbinieka uzteikuma pamata, uz darba devēja un darbinieka vienošanās pamata vai uz darba devēja uzteikuma pamata Darba likuma 101. panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5. un 11.punktā noteiktajos gadījumos.