Atpakaļ

Saldus novada dome pieņēma lēmumu par vēja elektrostaciju parka “VPSP” būvniecību Saldus novada Kursīšu un Novadnieku pagastos

Saldus novada dome 2023. gada 23. februāra sēdē pieņēma lēmumu “Par paredzētās darbības “Vēja elektrostaciju parka “VPSP” būvniecībai Saldus novada Kursīšu un Novadnieku pagastos” akceptēšanu” (protokols Nr. 3, 51.§).

Lēmums pieņemts, izvērtējot Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu, ievērojot Vides pārraudzības valsts biroja 30.01.2023. Atzinumu Nr.5-04/1/2023 un Ziņojuma sabiedriskās apspriešanas rezultātus. Paredzētā darbība akceptēta saskaņā ar ārējos normatīvos aktos noteikto un ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumā un Vides pārraudzības valsts biroja 30.01.2023. Atzinumā Nr.5-04/1/2023 izvirzītajiem nosacījumiem.

Vēja elektrostacijas parka būvniecības ierosinātājs SIA “VPSP”, reģ. Nr. 40203207236.

Paredzētās darbības negatīvās ietekmes uz vidi samazināšanai īstenojami Ziņojumā paredzētie pasākumi un Vides pārraudzības valsts biroja Atzinumā nostiprinātie un izvirzītie papildus nosacījumi.

Ar pieņemtā lēmuma saturu var iepazīties: Saldus novada pašvaldības interneta vietnē.