Atpakaļ

Liepājas pašvaldība par audžuģimenes pienākumu pildīšanu piešķirs 150 eiro atlīdzību

Liepājas pašvaldība par audžuģimenes pienākumu pildīšanu piešķirs 150 eiro atlīdzību, paredz ceturtdien Liepājas domes deputātu apstiprinātie saistošie noteikumi “Liepājas pilsētas pašvaldības palīdzība audžuģimenei”.

Jaunie noteikumi nosaka Liepājas pašvaldības nodrošinātā materiālā atbalsta veidus audžuģimenēm, materiālā atbalsta apmēru, piešķiršanas un izmaksas kārtību.

Noteikumi izstrādāti, lai sniegtu atbalstu audžuģimenēm un veicinātu ģimeniskas vides nodrošināšanu bērnam uz laiku, kamēr viņš var atgriezties savā ģimenē vai, ja tas nav iespējams, līdz bērna aizbildnības nodibināšanai vai adopcijai.

Saistošajos noteikumos noteikti materiālā atbalsta veidi audžuģimenēm: atlīdzība par audžuģimenes pienākumu pildīšanu, pabalsts bērna uzturam, pabalsts apģērba un mīkstā inventāra iegādei bērnam, pabalsts mācību piederumu iegādei bērnam, pabalsts bērna veselības uzlabošanai, pabalsts sadzīves apstākļu uzlabošanai, veselības apdrošināšanas polise audžuģimenei.

Liepājas pašvaldībā materiālais atbalsts audžuģimenēm ir labāks nekā lielā daļā citu Latvijas pašvaldību, un Liepājas audžuģimenēm pieejami tādi atbalsta veidi, kādi nav citās pašvaldībās – pabalsts bērniem veselības uzlabošanai, veselības apdrošināšanas polise vecākiem.

Saistošie noteikumi pēc būtības nemaina iepriekšējos saistošos noteikumus attiecībā uz pašvaldības materiālo atbalstu audžuģimenei. Pašvaldība papildus valsts noteiktajai atlīdzībai par audžuģimenes pienākumu pildīšanu piešķir atlīdzību 150 eiro apmērā par audžuģimenes pienākumu pildīšanu. Tā ir pašvaldības brīvprātīga iniciatīva, kuras mērķis ir veicināt audžuģimeņu kustības attīstību pašvaldībā, sniedzot materiālu atbalstu tieši Liepājā dzīvojošām un šeit dzīvesvietu deklarējušām audžuģimenēm.

No pašvaldības budžeta līdzekļiem izmaksājamā pabalsta bērna uzturam un pabalsta bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei audžuģimenei minimālais apmērs noteikts Audžuģimenes noteikumos, un tas mēnesī nedrīkst būt mazāks par 215 eiro par bērnu līdz septiņu gadu vecuma sasniegšanai un 258 eiro par bērnu vecumā no septiņiem gadiem līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai.

Pabalsts bērna uzturam tiek saglabāts līdzšinējā apmērā – 300 eiro mēnesī katram audžuģimenē ievietotam bērnam.

Pabalsts bērna apģērba un apavu iegādei noteikts līdz 220 eiro gadā, mīkstā inventāra iegādei – līdz 80 eiro gadā. Pabalsts bērnam mācību piederumu iegādei ir līdz 100 eiro gadā, pabalsts bērna veselības uzlabošanai ir līdz 100 eiro gadā, pabalsts sadzīves apstākļu uzlabošanai ir līdz 1500 eiro, un to piešķir vienu reizi piecos gados mantiskā veidā remontmateriālu un sadzīves priekšmetu iegādei. Veselības apdrošināšanas polises audžuģimenei tiek piešķirtas atbilstoši pašvaldības rīkotās iepirkuma procedūras par veselības apdrošināšanas pakalpojumu nodrošināšanu rezultātiem.

Ņemot vērā Ministru kabineta 2018.gada 26.jūnija noteikumos “Ārpusģimenes aprūpes atbalsta centra noteikumi” ārpusģimenes atbalsta centriem uzticētās funkcijas, saistošie noteikumi neparedz no pašvaldības budžeta nodrošināt sociālā atbalsta programmu audžuģimenei un atelpas brīža pakalpojumu audžuģimenei.

Audžuģimenes ārpusģimenes atbalsta centrā var saņemt valsts finansētas sociālā darbinieka konsultācijas, psihologa konsultācijas, atbalsta grupas, ikgadējās zināšanu pilnveides mācības, arī citu speciālistu konsultācijas atbilstoši audžuģimenes atbalsta un tajā ievietotā bērna individuālās attīstības plānam. Ārpusģimenes atbalsta centrs arī organizē bērna tikšanos ar bioloģiskajiem vecākiem un citiem radiniekiem.

Pašvaldības plānotais budžets materiālā atbalsta nodrošināšanai audžuģimenēm šogad ir 314 890 eiro. Institūcija, kurā audžuģimene var vērsties jautājumos par saistošo noteikumu piemērošanu, ir Sociālais dienests.

Līdz jaunu saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2024.gada 30.jūnijam, piemērojami uz likuma “Par pašvaldībām” normu pamata izdotie saistošie noteikumi, ciktāl tie nav pretrunā ar likumu.

Audžuģimenēs pašlaik ievietoti 72 Liepājas pašvaldības bērni, no kuriem 36 tiek audzināti Liepājas pilsētas audžuģimenēs.