Atpakaļ

Šogad Talsu novada budžeta izdevumi plānoti par 33% lielāki nekā pērn

Šogad Talsu novada budžeta izdevumi plānoti 73, 25 miljoni eiro, kas ir par 33% vairāk nekā pērn, kad izdevumi bija plānoti 55,26 miljoni eiro.

Kā informēja pašvaldības pārstāve Inita Fedko, piektdien Talsu novada domes deputāti ar desmit balsīm “par”, vienu – “pret” un pieciem deputātiem atturoties apstiprināja šī gada Talsu novada budžetu. Dažādu izmaksu pieauguma dēļ tas ir visai saspringts, tomēr pašvaldības funkcijas tiks nodrošinātas un ir paredzēti līdzekļi arī novada kopējai attīstībai.

Talsu novada domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa (LZP) uzsver, ka 2023.gada pašvaldības budžeta plānošanas process bijis izaicinājumu pilns vairāku iemeslu dēļ.

Viņa norāda, ka ir apstiprināts pašvaldības darbinieku Atalgojuma nolikums, kas sagatavots atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumam, paredzot būtisku darbinieku atalgojuma pieaugumu. Pašvaldība ir iekļāvusi finansējumu iepriekš izstrādātiem un tagad īstenošanā esošiem projektiem, kur bija nepieciešams papildu finansējums, kas uzliek pašvaldības budžetam papildu slogu.

Par prioritāri veicamajiem darbiem pašvaldība noteikusi neatbilstību, uz ko norādījušas kontrolējošās valsts institūcijas un kam tuvojas izpildes termiņa beigas, novēršanu un iedzīvotājiem sniegto pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu.

Turklāt, tā kā vērojama nevienmērīga novada teritorijas attīstība, tad pašvaldības pienākums ir izstrādāt īstermiņa plānus un uzdevumus, to izpildei paredzot finansējuma avotu, atklāja Kārkliņa. Izdevumu daļu ietekmējis arī dažādu pakalpojumu izmaksu un procentu maksājumu par pašvaldības aizņēmumiem pieaugums.

Plānojot 2023.gada budžetu, primāri finansējums ticis paredzēts iestāžu, pārvalžu un struktūrvienību saimnieciskās darbības nodrošināšanai, komunālo un apkures pakalpojumu izmaksu segšanai, saimniecisko un sociālo interešu sabalansēšanai, noslēgtajiem uzturēšanas un pakalpojumu līgumiem. Līdztekus finansējums ieplānots to neatbilstību novēršanai, uz ko norādījušas kontrolējošās iestādes, un iestāžu, struktūrvienību noteiktajai svarīgākajai prioritātei: pārējās nepieciešamības patlaban iekļautas atliktajos darbos.

Talsu novada pašvaldības 2023.gada budžeta ieņēmumu kopsumma, saņemtie aizņēmumi un gada sākuma atlikums ir 73 375 546 eiro.

Lielākie budžeta ieņēmumi – 22 638 935 eiro, tiek gūti no iedzīvotāju ienākuma nodokļa un no valsts budžeta transfertiem, kas ir 29 029 384 eiro apmērā pedagogu atalgojumam, 1.-4.klašu skolēnu brīvpusdienām, ielu un ceļu uzturēšanai, Upesgrīvas pamatskolas uzturēšanai, asistentu pakalpojumiem personām ar invaliditāti, energoresursu sadārdzinājuma atbalstam, līdzfinansējumam vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošanai, Talsu Valsts ģimnāzijas metodisko funkciju nodrošināšanas un Valdemārpils vidusskolas sporta laukuma pārbūves projektiem.

Šogad prognozētie ieņēmumi no Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda ir 10 848 657 eiro. Salīdzinot ar 2022.gadu, šī finansējuma sadaļa pieaugusi par vairāk nekā 2 miljoniem eiro.

Ieņēmumus no nekustamā īpašuma nodokļa pašvaldība plāno 2 802 287 eiro, bet pašvaldību budžeta transfertu ieņēmumu daļa ir 2 628 382 eiro.

Maksas pakalpojumi un citi ieņēmumi plānoti 3 719 114 eiro apmērā, savukārt 191 140 eiro sastāda transfertu ieņēmumi no citām pašvaldībām par skolēnu apmācību Talsu novada pašvaldības izglītības iestādēs, bet ieņēmumi no nekustamā īpašuma iznomāšanas un pārdošanas tiek prognozēti 453 984 eiro apmērā. Valsts nodevas un nodokļi, ko ieskaita pašvaldības budžetā, kā arī pašvaldību nodevas tiek plānotas 41 108 eiro apmērā, ieņēmumi par dabas resursu ieguvi, izmantošanu vai vides piesārņošanu paredzēti 450 000 eiro, ieņēmumi no azartspēļu nodokļa plānoti 9500 eiro, ieņēmumi no zvejas licenču izmantošanas – 20 696 eiro, citi dažādi nenodokļu ieņēmumi un naudas sodi – 104 660 eiro.

Pašvaldības izdevumi plānoti 73 251 574 eiro. Lielākā izdevumu daļa jau tradicionāli paredzēta izglītībai – 30 889 145 eiro. Tai seko teritoriju un mājokļu apsaimniekošana, kam paredzēti 12 352 376 eiro, bet 8 598 231 eiro plānoti sociālajai aizsardzībai. Atpūtai, kultūrai un reliģijai ieplānoti 7 563 966 eiro, vispārējiem valdības dienestiem – 5 830 628 eiro, ekonomiskajai darbībai – 2 892 512 eiro, vides aizsardzībai – 1 482 825 eiro, sabiedriskajai kārtībai un drošībai – 1 111 011 eiro, bet veselības jomai: 77 420 eiro. Plānotais budžeta atlikums gada beigās pašlaik noteikts 123 972 eiro.

Lai pakāpeniski uzlabotu Talsu novada publisko infrastruktūru, šī gada budžetā 583 663 eiro paredzēti dažādu būvprojektu izstrādei tālāku projektu sagatavošanai. Finansējums plānots Vandzenes pirmsskolas izglītības iestādes “Zīlīte” projektēšanai un būvniecībai, peldvietas un atpūtas vietas izveidei pie Vilkmuižas ezera, Dundagas ielas Talsos projektēšanai un būvniecībai, Talsu 2.vidusskolas energoefektivitātes paaugstināšanai, bērnu rotaļu laukuma būvprojekta izstrādei Brīvības ielā 24 Talsos, Talsu Valsts ģimnāzijas virtuves telpu atjaunošanai un publisko teritoriju apgaismojuma atjaunošanai.

Tāpat iecerēts finansējums dažādu projektu īstenošanai: Stacijas un Dumpīšu ielas Stendē pārbūvei un izbūvei, Mērsraga tautas nama teritorijas un piekrastes atpūtas laukuma labiekārtošanai, tirdzniecības vietas izveidei Kolkā, Talsu tirgus ēkas atjaunošanai, pastaigu laipas atjaunošanai Rojas pludmalē, skeitparka modernizācijai un paplašināšanai Rojā, Rojas Jūras zvejniecības muzeja un tā filiāles “Kaltenes klubs” vēsturiskā mantojuma atjaunošanai.

Ieguldījumi paredzēti arī pansionātā “Lauciene” – par 96 000 eiro izbūvēs ugunsdzēsības sistēmu, bet par 72 950 eiro izstrādās ēkas tehnisko dokumentāciju energoefektivitātes paaugstināšanai.

Šogad finansējums tiks ieguldīts vairākās izglītības iestādēs, piemēram, Talsu pamatskolas pārbūvē, Talsu Valsts ģimnāzijas parka teritorijas labiekārtošanā, Valdemārpils vidusskolas sporta laukuma pārbūvē, projekta “Vispārējas izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana Talsu novadā” īstenošanā. Tāpat jau vairākus gadus tiek atvēlēts finansējums pirmsskolas izglītības iestāžu āra teritoriju labiekārtošanai. Arī šis gads nav izņēmums un šiem mērķiem plānoti 70 000 eiro.

Viens no šī gada uzdevumiem ir kvalitatīvi pabeigt iesāktos infrastruktūras projektus un pakāpeniski strādāt pie jaunu projektu ideju izveides un esošo ieceru īstenošanas, piesaistot dažādus publiskos finansējuma avotus.

Arī šī gada budžetā pašvaldība paredzējusi līdzfinansējumu dažādām iedzīvotāju mērķgrupām. Iedzīvotājiem būs pieejams līdzfinansējums daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmu labiekārtošanai, vecpilsētu ēku restaurācijai, ēku energoefektivitātes pasākumiem, pieslēgumiem centralizētajai kanalizācijas sistēmai, uzņēmējdarbības atbalsta konkursam “Dari Talsu novadam”, kultūras un tūrisma projektu finansēšanai, atbalstam sportistiem un sporta komandām, finansējums biedrībām dažādu projektu īstenošanai un finansējums jauniešu iniciatīvu projektiem.

Finansējums tiks izlietots arī pašvaldības nodrošinātajām stipendijām, kas tiek piešķirtas ārstniecības un pedagoģijas specialitāšu studentiem, lai novadam ilgtermiņā piesaistītu trūkstošos speciālistus.

Sociāli mazaizsargātāko grupu atbalstam sociālajiem pabalstiem piešķirti 3 076 670 eiro, bet Ukrainas civiliedzīvotājiem palīdzības sniegšanai atvēlēti 188 910 eiro.

Tā kā šajā gadā notiks Vispārējie dziesmu un deju svētki, kur plaši tiks pārstāvēts arī Talsu novads, izdevumi šiem svētkiem paredzēti 157 000 eiro apmērā. Līdzekļi tiks izmantoti, lai segtu dalībnieku uzturēšanās, transporta un ēdināšanas izmaksas un atsevišķu tērpu elementu atjaunošanai. Savukārt Vispārējo dziesmu un deju svētku ieskaņas koncertam Talsu novadā plānoti 27 000 eiro.

Tāpat šogad notiks Ārpasaules koncerts Tiguļkalnā, kam pašvaldība piešķīrusi 25 000 eiro, rallija norisei Talsos paredzēti 20 000 eiro, bet Talsu pilsētas svētku organizēšanai – 60 000 eiro. Gaidāmi arī “RojaL filmu festivāls”, ko atbalstīs ar 12 500 eiro, Sabiles vīna svētki – 20 000 eiro, Zvejnieksvētki Rojā – 20 000 eiro un Kolkā – 10 000 eiro, Sklandraušu festivāls Dundagā – 15 000 eiro.