Visvaldis, Nameda, Ritvaldis, Ritums
Iesūti
Atpakaļ

Talsu novada dome par Mērsraga pārvaldes nelikumīgi tērētiem 5000 eiro vērsīsies policijā

Bijušā Mērsraga novada pašvaldība, kas tagad ir apvienota vienotajā Talsu novadā, ir rīkojusies neatbilstoši normatīvajiem aktiem un līdz ar to nepareizi rīkojusies ar finanšu līdzekļiem vairāk nekā 5000 eiro apmērā. Dažādi finanšu pārkāpumi secināti nesen Talsu novada pašvaldības pieprasītajā auditā. Dome nolēmusi vērsties tiesībsargājošajās iestādēs.

Kā portālam pastāstīja domes pārstāve Inita Fedko, doma par šāda audita pieprasīšanu no bijušās Mērsraga novada domes radās pēc tam, kad aizvadītajā gadā pēc administratīvi teritoriālās reformas apvienotais Talsu novads saskārās ar finanšu līdzekļu grūtībām Mērsraga novada pašvaldībā. Audita veikšanai tika lūgts laika periods no 2021. gada 1. janvāra līdz 30. jūnijam.

“Auditors, pamatojoties uz pašvaldības norādījumiem, izskatīja trīs jomas: transportlīdzekļu izmantošanu, piemaksu izmaksāšanas atbilstību normatīvajiem aktiem, pašvaldības budžeta finanšu kontroli un uzskaiti. Secināts, ka šajās jomās ir vairākkārt pārkāpti Ministru kabineta noteikumi un normatīvie akti,” norādīja Fedko.

BRAUC BEZ DEGVIELAS LIMITIEM UN IZMAKSĀ LIELAS PRĒMIJAS

ka Mērsraga novada pašvaldībā nav bijusi izstrādāta metodika par autotransporta izmantošanas kārtību, nav noteikts personu loks, kas drīkst lietot pašvaldībai piederošo autotransportu, un nav noteiktas degvielas izlietojuma normas. Šo kontroles mehānismu trūkuma dēļ pastāv risks, ka nelikumīgi izlietoti 743,13 eiro.

Nav izstrādāti iekšējās kārtības dokumenti, kas reglamentētu personīgā transporta izmantošanas kārtību pašvaldības vajadzībām. Izvērtējot degvielas daudzumu un iesniegtos attaisnojošos norakstīšanas dokumentus, secināts, ka pastāv risks, ka nelikumīgi izmantota degviela 444,51 eiro vērtībā.

Mērsraga novada pašvaldībā pretrunā normatīvajiem aktiem notikusi prēmiju izmaksa. Amatpersonu un darbinieku darba samaksas un sociālo garantiju nolikumā nav iekļauta sadaļa par piemaksām, prēmijām un naudas balvām, kas neatbilst normatīvo aktu prasībām. Atsevišķos gadījumos izmaksātas prēmijas 100% apmērā no darbinieku algas, lai gan to apmērs nedrīkst pārsniegt 75%.

Arī piemaksu apmērs, kas noteikts līdz 30% apmērā no algas, ir ticis pārsniegts. Tāpat auditoram netika uzrādīti darba samaksas aprēķinu saraksti, jo tie nav tikuši sagatavoti, lai gan to paredz gan  Ministru kabineta noteikumi, gan Grāmatvedības likums. Izskatot informāciju, nebija iespējas gūt pārliecību par visu piemaksu likumību, jo netika uzrādīti visi attiecīgie rīkojumi. Šī iemesla dēļ pastāv risks, ka nelikumīgi izlietots 4164,51 eiro.

ARĪ BUDŽETA PLĀNOŠANA KLIBOJUSI

Neatbilstības normatīvajiem aktiem konstatētas arī Mērsraga pašvaldības budžeta sastādīšanā. Sagatavotajam budžeta projektam jāsatur paskaidrojuma raksts, kas ietver arī informāciju par to, kāds līdzekļu apjoms paredzēts izdevumiem katrā budžeta klasifikācijas kategorijā, un informāciju par katra finansējuma mērķi. Pašvaldībā nav bijis izstrādāts un apstiprināts dokuments, kas noteiktu pašvaldības kārtējā gada budžeta sagatavošanas un apstiprināšanas kārtību.

Auditors secinājis, ka nav iespējams gūt pārliecību par budžeta izpildes kontroli, jo nav atbilstošu dokumentu, kas to regulētu.

“Talsu novada pašvaldība izvērtējusi iesniegto auditora ziņojumu un uzskata, ka nepieciešams vērsties tiesībsargājošajās iestādēs,” norādīja Fedko.

Autors: Kuramo.lv / Foto: Unsplash.com